BlackRock podzielił prognozami dla rynku akcji w 2023 roku

14:08 9 grudnia 2022

Największy na świecie fundusz inwestycyjny BlackRock (BLK.US), mający w zarządzaniu blisko 8 bln USD podzielił się swoimi prognozami odnośnie rynku akcji i kondycji gospodarki w 2023 roku:

  • Zdaniem funduszu wyceny akcji wciąż są wysokie i nie odzwierciedlają w pełni recesji, która czeka gospodarkę. Według BlackRock bieżące oczekiwania dotyczące zysków nie odzwierciedlają jeszcze w pełni nawet umiarkowanej recesji;
  • Według BlackRock świat czeka recesja ponieważ restrykcyjna polityka banków centralnych sprawi więcej problemów gospodarkom niż miało to miejsce w przyszłości;
  • Wśród pozostałych zagrożeń fundusz wymienił m.in. kryzys na rynku nieruchomości, ograniczone inwestycje przedsiębiorstw, postępujący spadek oszczędności Amerykanów i negatywny sentyment wśród zarządów spółek;
  • Zdaniem analityków era czterech dekad stabilnych wzrostów i ograniczonej inflacji kończy się, a świat wszedł w okres zwiększonej niestabilności, której koniec nie jest jeszcze nawet widoczny na horyzoncie.

Stratedzy pod przewodnictwem wiceprezesa BlackRock i byłego szefa SNB, Philipa Hildebranda uważają, że banki centralne nie będą w stanie już prowadzić polityki przyjaznej rynkom finansowym w takim stopniu jak podczas minionych recesji:

"Recesja zbliża się w miarę jak banki centralne ścigają się w próbach ujarzmienia inflacji. To przeciwieństwo recesji obserwowanych w przeszłości (...) Bankierzy centralni nie ruszą na ratunek, choć oczekują tego inwestorzy. Wyceny akcji nie odzwierciedlają jeszcze potencjalnych szkód"

  • Zdaniem BlackRock perspektywa braku zdecydowanego wsparcia ze strony banków centralnych oznacza, że inwestorzy powinni zmieniać strategię poprzez częstsze zmiany portfolio i wnikliwą analizę sektorów oraz modeli biznesowych spółek by móc poradzić sobie w słabszym dla rynku akcji okresie. Fundusz poinformował, że stare metody 'kupowania spadków' mogą nie mieć w nadchodzącym czasie istotnego zastosowania;
  • Pozostałe duże banki z Wall Street jak Morgan Stanley i Bank of America również ostrzegły, że amerykańskie akcje mogą w 2023  znaleźć się pod presją z uwagi na spowolnienie napędzane efektem wysokich stóp procentowych.  Prezes Goldman Sachs David Solomon wskazał zaledwie 35% szans na to, że USA uniknie recesji.

Kontrowersje wokół polityki BlackRock

Fundusz BlackRock jako jeden z największych na świecie inicjujących inwestycje w środowisko i ład korporacyjny w ostatnim czasie stanął w ogniu krytyki wobec znaczących inwestycji w spółki operujące na rynku paliw kopalnych. Zdaniem funduszu hedgingowego Bluebell Capital posiadającego udziały w BlackRock strategia ESG nie szła w parze z realnymi działaniami funduszu i przyciągnęła krytykę podważającą niezależność decyzji BlackRock jako funduszu zarządzającego aktywami w najlepszym interesie klientów. Fundusz nie zaprzestał inwestycji w paliwa kopalne przez co prezes i współtwórca olbrzymiego sukcesu funduszu Laurence Fink napotkał bezprecedensową krytykę. Fundusz odniósł się krytycznie do zarzutów Bluebell. W przeszłości BlackRock argumentował nabywanie udziałów w spółkach operujących w 'nieekolgicznych' obszarach działalności jako jedno z narzędzi wywierania wpływu na transformacje ich biznesów w 'zielonym kierunku'. Latem 19  prokuratorów stanowych USA oskarżyło L.Finka i BlackRock o naruszenie obowiązków powierniczych oraz poświęcanie zysków udziałowców na rzecz realizacji programu zerowej emisji dwutlenku węgla. W zeszłym tygodniu stan Floryda ogłosił, że wycofa 2 miliardy dolarów ze stanowych funduszy emerytalnych BlackRock.

  • Słabość rynku akcji zdecydowanie nie jest na rękę BlackRock, który w okresach bessy może liczyć na mniejsze wpływy klientów, odpływ gotówki oraz spadek wartości inwestycyjnego portfolio. W III kw. fundusz wyprzedawał m.in. akcje Apple i Alphabet. Największą część portfolio funduszu mimo spadków w 2022 roku wciąż stanowią akcje spółek technologicznych (blisko 24%). Redukcja portfolio w III kw. nie była bardzo znacząca, fundusz pozbył się 0,82% akcji Apple i 2,14% posiadanych akcji Alphabet.Zmniejszył też swoją pozycje na akcjach Chevron, o 4,99%. Kupił natomiast 5,75 mln. akcji Tesli (wzrost posiadanych walorów o 3,46%).

Wskaźnik Sharpe'a dla BlackRock pokazuje, że stopy zwrotu osiągane przez fundusz zdecydowanie biją średnią przeciętnego funduszu hedgingowego co wciąż może napędzać klientów dających funduszowi środki w zarządzanie. Źródło: HedgeFollow

Akcje BlackRock (BLK.US), interwał W1. Wyprzedaż akcji BlackRock zatrzymała się na 71,6 zniesieniu Fibonacciego tej wzrostowej rozpoczętej w marcu 2020 roku, któreg przebiega w okolicach 500 USD. Z poziomu tego nastąpiło dynamiczne odreagowanie. Byki nie były jednak w stanie pokonać oporu w postaci 100 dniowej średniej kroczącej (czarna linia) i walory ponownie znajdują się pod presją sprzedających, osuwając się poniżej 38,2 zniesienia Fibo przy 725 USD za walor. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót