Boeing na niewielkim plusie pomimo uziemienia modelu 777

18:54 22 lutego 2021

Notowania Boeinga (BA.US) znajdowały się pod presją na początku dzisiejszej sesji amerykańskiej, choć z biegiem czasu kurs przystąpił do skromnych wzrostów. Nerwowość inwestorów wynikała z kolejnych problemów z maszynami Boeinga - tym razem sprawa dotyczy modelu 777. W jednym z samolotów doszło do awarii, w wyniku czego silnik zaczął palić się w trakcie lotu. Szczęśliwie maszyna bezpiecznie wylądowała, jednak producent samolotów po raz kolejny znajduje się pod presją regulatorów, a model 777 został już uziemiony przez niektóre linie lotnicze. 

Kurs Boeinga (BA.US) po początkowym spadku w handlu przedsesyjnym znalazł się już na niewielkim plusie. Cena testuje obecnie strefę w okolicach 218 USD, gdzie przebiega zniesienie Fibonacciego 50% fali spadkowej z okresu luty-marzec 2020. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z konsolidacją, więc niewykluczone, iż wybicie w górę mogłoby doprowadzić do mocniejszej zwyżki (choć kwestia maszyn 777 to obecnie istotny czynnik ryzyka). W przypadku spadków warto będzie skupić się na linii poprowadzonej po niedawnych dołkach. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót