"Bogdanka" publikuje wyniki za 3 kwartał 2021

11:18 25 listopada 2021

Grupa Lubelski Węgiel “Bogdanka” (LWB.PL) wygenerowała 73,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w trzecim kwartale 2021 roku wobec zeszłorocznej straty, wynoszącej 1,77 mln zł. Zysk operacyjny to w tej części roku 96 mln zł (w porównaniu z 0,84 mln zł rok wcześniej), a poziom EBITDA wyniósł 208,46 mln zł, niemal 112 mln więcej niż za ten sam okres w 2020 roku. Od początku roku spółka wygenerowała 1,668 mld zł przychodów ze sprzedaży (23,3% więcej niż w roku ubiegłym). 

Spółka odpowiada obecnie za niemal 18,9% rynku węgla kamiennego i 23% całego rynku węgla energetycznego w naszym kraju. Gigant przemysłowy obecny jest również na rynku zagranicznym (4% udziału w przychodach ze sprzedaży), powiększając skalę swojej działalności. W trzecim kwartale spółka m.in. podpisała umowę na eksport węgla energetycznego na Ukrainę. Strategicznymi odbiorcami węgla spółki są największe polskie spółki z branży energetycznej, takie jak: Tauron, PGE, PGNiG czy Enea (większościowy właściciel Bogdanki).

“Wpływ na wyższe wyniki operacyjne Spółki w trakcie trzech kwartałów 2021 r. miało przede wszystkim zwiększenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa. Poziom ten jest porównywalny do wartości osiągniętych w trakcie trzech kwartałów 2019 r. Osiągnięcie ww. wyników operacyjnych było możliwe dzięki wytężonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian” - podano w raporcie okresowym.

Wykres walorów spółki Lubelski Węgiel “Bogdanka” (LWB.PL), interwał H4. Ceny akcji spółki poruszają się obecnie w trendzie spadkowym i niepełnej formacji trójkąta zniżkującego. “Bykom” udało się obronić wsparcie na poziomie 32,2 zł za akcję i testowane jest obecnie górne ograniczenie, widoczne jako czerwona, przerywana linia. Wybicie tego poziomu mogłoby zachęcić stronę popytu do przetestowania kolejnego oporu (poziom 39 zł za akcję), zbiegającego się ze zniesieniem 38,2% Fibo. Jeśli natomiast nie uda się przekroczyć linii trendu, zgodnie z metodyką formacji trójkąta zniżkującego, prawdopodobnym może być wybicie ostatnich wsparć i przetestowanie rejonów w okolicach 30 zł za akcję. Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót