Cena ropy rośnie w odpowiedzi na zamieszanie na Bliskim Wschodzie

18:07 11 października 2019
  • Ropa zyskuje po doniesieniach o ataku na irański tankowiec

  • USA wyślą 1800 żołnierzy na Bliski Wschód

  • Brent (OIL) z problemami przy 50-sesyjną średniej kroczącej

Na światowych rynkach finansowych obserwujemy dziś znaczny wzrost apetytu na ryzyko wynikający z optymistycznych komentarzy dotyczących amerykańsko-chińskich rozmów handlowych. Niemniej nie jest to jedyny powód dzisiejszych wzrostów na rynku ropy. Irańskie media podały, że dwa pociski trafiły jeden z tankowców przebywający na Morzu Czerwonym w okolicach wybrzeża Arabii Saudyjskiej. Na początku podano, że atak przeprowadzono z terytorium Arabii Saudyjskiej, jednak później irańskie media wycofały się z tego stwierdzenia. Incydent pokazuje jednak, że sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest napięta i może szybko przerodzić się w otwarty konflikt zbrojny. Te obawy mogą być powodem dzisiejszej decyzji Stanów Zjednoczonych. USA zdecydowały się wysłać na Bliski Wschód 1800 żołnierzy. Decyzja była uzasadniona chęcią pomocy Arabii Saudyjskiej przy obronie przed rosnącym zagrożeniem ze strony Iranu. Pentagon w wydanym oświadczeniu zaznaczył, że nie szuka konfliktu z Iranem, jednak obrót spraw nie sugeruje też, aby między USA i Iranem miało dojść do poprawy relacji.

Cena ropy Brent (OIL) odbija ze strefy wsparcia rozciągającej się między poziomami 57,50 USD i 58,00 USD. W trakcie dzisiejszego handlu cena kilkukrotnie zbliżała się do dolnego ograniczenia strefy oporu przy 61 USD, jednak za każdym razem cofała się poniżej 50-sesyjnej średniej kroczącej (zielona linia). Warto zwrócić uwagę, że ta średnia znajduje się tuż powyżej okrągłem poziomu 60 USD za baryłkę. Doniesienia z Bliskiego Wschodu mogą być w najbliższym czasie kluczowym czynnikiem wpływającym na notowania “czarnego złota”. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót