☕ Ceny kawy najwyżej od 2014 roku

16:57 22 lipca 2021

❗ Anomalie pogodowe zmniejszają podaż kawy, co winduje jej cenę mocno w górę.

Ceny kawy (COFFEE) na rynkach towarowych rosły dziś nawet o 11%, sięgając poziomów nienotowanych od 2014 roku. Tylko przez ostatnie 3 dni ceny surowca poszybowały w górę o około 20%! 

Do tej sytuacji bardzo mocno przyczyniły się anomalie pogodowe, przede wszystkim ogromna susza w Brazylii, a także nieoczekiwane przymrozki, które pojawiły się tam w ostatnich dniach. Ma to oczywiście negatywne przełożenie na podaż kawy. To nie wszystko, ponieważ popyt na kawę dynamicznie rośnie w obliczu otwierania rozwiniętych gospodarek, gdzie stopień zaszczepienia obywateli jest wysoki. Liczne kawiarnie zaczynają normalnie funkcjonować, co przyciąga kolejnych klientów - a zapasy surowca robią się coraz mniejsze w obliczu zawirowań po stronie podażowej. Wszystkie te czynniki doprowadziły w ostatnich dniach do potężnego wzrostu cen kawy. 

Ceny kawy (COFFEE) kontynuują dziś mocną zwyżkę, zyskując obecnie blisko 8%. Na wykresie dziennym widać, że kurs otworzył się dziś od luki hossy, opuszczając kanał wzrostowy. Dzienne szczyty to $194,54 i niewykluczone, że bariera $200 może pełnić funkcję psychologicznego oporu. Z drugiej strony, strefa między $164 a $166 może stać się pierwszym ważnym wsparciem w przypadku zmiany kierunku. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót