Chiński eksport powyżej oczekiwań, z kolei import pozostaje słaby

08:05 8 listopada 2019

Podsumowanie:

  • Październik przynosi "ulgę" dla chińskich przedsiębiorstw, eksport wzrósł bowiem znacznie bardziej niż się spodziewano, a to z powodu poprawy nastrojów związanych z etapem pierwszym umowy handlowej Chin z USA
  • Import pozostaje na niskim poziomie co wskazuje na raczej słaby popyt 
  • Nadwyżka handlowa z USA zmniejszała się, spoglądając na okres  12-miesięczny 

Chiński eksport w październiku niespodziewanie spadł znacznie mniej niż oczekiwano , taki odczyt jest spowodowany rosnącym optymizmem co do wstępnej umowy handlowej między Waszyngtonem a Pekinem. W ujęciu dolarowym eksport spadł o 0,9% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku, podczas gdy mediana Bloomberga sugerowała spadek o 3,9%. Lepsza od oczekiwanej publikacja wydaje się przynosić pewną ulgę chińskim firmom zmagającym się ze spadkiem zysków w warunkach mniejszej produkcji. W tym samym czasie import spadł aż o 6,4% w ujęciu rocznym, co oznacza niższy niż oczekiwano spadek, ale nadal pozostaje na niekorzystnym poziomie. Ponadto od kilku miesięcy obserwuje się słabe wyniki w imporcie zarówno z Niemiec, Korei Południowej czy Japonii, o czym świadczy poniższy wykres. Oznacza to, że popyt krajowy jest raczej słaby i może mieć trudności z osiągnięciem zauważalnej poprawy bez konkretnej umowy handlowej pomiędzy USA i Chinami, która prowadziłaby do cofnięcia stawek celnych. 

Ogólnie rzecz biorąc, nadwyżka handlowa w październiku wyniosła 42,8 mld USD, co stanowi wzrost w stosunku do skorygowanego w dół 39,2 mld USD. Niemniej jednak, ważniejszy może być fakt, że od lipca chiński handel wyraźnie się skurczył, osiągając najniższy poziom od października 2018 roku. Patrząc w przyszłość, istnieje szansa na to, że zobaczymy znaczącą poprawę w wymianie handlowej na całym świecie, kiedy tylko Chiny i Stany Zjednoczone dotrzymują swoich ostatnich niewiążących obietnic i podejmą działania w kierunku cofnięcia taryf celnych.

Chiński import nadal spadał w październiku, wyhamowanie widać tylko w przypadku Australii. Źródło Makrobond, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót