Co zrobi dziś Bank Anglii?

10:40 22 września 2022
  • Bank Anglii ogłosi decyzję w sprawie polityki monetarnej o 13:00
  • Ekonomiści oczekują podwyżki o 50 pb
  • Rynek wycenia 60% szans na podwyżkę o 75 punktów bazowych
  • Rynki czekają na stanowisko BoE w sprawie nowego pakietu fiskalnego
  • Decyzja o aktywnej sprzedaży obligacji pod obserwacją
  • EURGBP porusza się w kanale wzrostowym

Bank Anglii pierwotnie miał ogłosić swoją decyzję w sprawie polityki monetarnej w zeszłym tygodniu w czwartek o godzinie 13:00. Decyzja została jednak przesunięta o tydzień ze względu na odejście królowej Elżbiety II i okres żałoby narodowej. Bank Anglii już na poprzednim posiedzeniu ostrzegł, że spodziewa się, że gospodarka Wielkiej Brytanii wejdzie w recesję w ostatnim kwartale 2022 roku, jednak że taka możliwość nie zniechęci go do podnoszenia stóp w celu walki z inflacją.

Czego spodziewać się dziś po Banku Anglii?

Nie ma jednoznacznych oczekiwań co do dzisiejszego ruchu stóp przez Bank Anglii. Konsensus wśród ekonomistów zakłada podwyżkę o 50 punktów bazowych. Rynki pieniężne wyceniają jednak 60% szans na większy ruch - podwyżkę o 75 pb. W związku z tym istnieje ryzyko wystąpienia szarpanych, dynamicznych ruchów na rynku GBP po ogłoszeniu komunikatu. Wiele uwagi poświęcone będzie jednak szczegółom komunikatu - rozkładowi głosów w RPP i perspektywom na przyszłość.

Oczekuje się, że decyzja nie będzie jednomyślna. O ile wszyscy członkowie BoE zgadzają się, że zacieśnienie jest potrzebne, o tyle część twierdzi, że powinien to być ruch o 50 pb, a część widzi za odpowiedni będzie ruch o 75 pb. Są jednak również bardziej gołębio nastawieni członkowie, jak Silvana Tenreyro, którzy skłaniają się ku podwyżce o 25 pb. Zgodnie z obecną wyceną, rynki widzą stopy BoE na poziomie 3,75% na koniec 2022 roku - czyli 200 punktów bazowych wyżej niż obecnie. Przy zaledwie 3 pozostałych posiedzeniach, w tym dzisiejszym, oznacza to, że BoE będzie musiał dostarczyć co najmniej jedną podwyżkę o 75 pb lub więcej.

Rynek widzi ponad 60% szansę na podwyżkę stóp o 75 pb na dzisiejszym posiedzeniu. Źródło: Bloomberg

Spojrzenie na politykę fiskalną

W kwestii polityki fiskalnej wiele się zmieniło od poprzedniego posiedzenia BoE. Zmiana premiera doprowadziła do ogłoszenia potężnych programów fiskalnych, mających na celu wsparcie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw podczas nadchodzącej zimy. Jak widzi to bank centralny? Czy spowoduje to obniżenie szczytowej inflacji, czy też dostarczy więcej paliwa do wzrostu cen? Bank Anglii oczekuje, że brytyjska gospodarka wejdzie w recesję w IV kwartale 2022 roku, więc uwaga będzie również skupiona na tym, czy ten pogląd uległ zmianie. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, że nowy pakiet fiskalny zapobiegnie spowolnieniu gospodarczemu, ale być może obniży jego dotkliwość.

Sprzedaż obligacji

Bank Anglii poinformował na poprzednim posiedzeniu, że planuje rozpocząć aktywną sprzedaż obligacji rządowych tuż po posiedzeniu we wrześniu. Czy te plany są nadal aktualne? Nadal nie ma pewności, jak zostanie sfinansowany nowy pakiet fiskalny. Rentowność obligacji brytyjskich spadła ostatnio w związku z oczekiwaniami na zwiększenie wydatków fiskalnych, a rozpoczęcie aktywnej sprzedaży obligacji wywarłoby na nie presję wzrostową. Oznacza to, że koszt pożyczek w Wielkiej Brytanii wzrósłby, co byłoby raczej niepożądanym zjawiskiem dla rządu, który musi sfinansować zwiększone wydatki. W związku z tym istnieje szansa, że BoE opóźni rozpoczęcie sprzedaży obligacji do czasu uzyskania większej jasności w sprawie środków fiskalnych.

Spojrzenie na rynek

GBP nie radzi sobie jak dotąd najlepiej, a GBPUSD spadł do poziomów nie widzianych od lat 80-tych. Sytuacja wygląda nieco lepiej na rynku EURGBP, jednak nawet w tym przypadku doszło niedawno do wybicia na nowe 19-miesięczne maksima. EURGBP porusza się w kanale wzrostowym od połowy sierpnia i ostatnio przebił się powyżej maksimum z połowy czerwca przy 0,8720. Para przetestowała wczoraj ten poziom jako wsparcie, ale nie doszło do przełamania poniżej, co potwierdza bycze nastawienie na rynku. Krótkoterminowy poziom oporu można wyznaczyć na wysokości poziomu 0,8787.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót