Creotech zyskuje dzięki udziałowi w produkcji komputerów kwantowych

11:57 6 października 2022

Creotech Instruments (CRI.PL) to polska firma, która koncentruje się na produkcji zaawansowanej elektroniki, komponentów dla sektora kosmicznego oraz średniej wielkości satelitów o wadze od 10 do 100 kg:

  • W ramach inicjatywy zbudowania europejskiej sieci komputerów kwantowych European High Performance Computing Joint Undetaking, komisja wyłoniła 6 państw, na których terytorium powstanie sieć; wśród nich znalazła się Polska. Creotech znalazł się w grupie podmiotów, które staną się beneficjentami kontraktu w Polsce. Wartość przedsięwzięcia wyceniania jest na ok. 100 mln EUR. Ewolucja rynku komputerów kwantowych zbiegła się w czasie z wyłonieniem zwycięzców agrody Nobla z fizyki, którą otrzymali badający mechanikę kwantową i bezpieczeństwo komunikacji naukowcy John Clauser, Alain Aspect oraz Anton Zeilinger. Szacunki analityków zakładają wykładniczy wzrost globalnego rynku komputerów kwantowych, w 2021 jego wartość wyniosła ok. 470 mln USD, za 4 lata ma to być już nawet 1 mld USD (30% wzrost w ujęciu rocznym);
  • Creotech jest obecnie w trakcie budowy odrębnego, pierwszego komputera kwantowego z inicjatywy Komisji Europejskiej, spółka we wrześniu zawarła 4 letni kontrakt z KE, który upoważni ją do unijnego finansowania projektu (program Horyzont Europa). W ramach pierwszej fazy projektu, do 2025 roku Creotech ma dostarczyć 100 kubitowy komputer, wartość projektu to od 18 do 20 mln EUR. Jeśli przedsięwzięcie się powiedzie, do 2029 roku Creotech weźmie udział w budowie 1000 kubitowego komputera kwantowego;
  • Firma jest na etapie budowy floty satelitów EagleEye, które w ramach wojskowego projektu PIAST zapewnią polskiej armii rozpoznanie satelitarne zwiększając jej zdolności obserwacyjne i wywiadowcze. Wyniesienie pierwszego satelity ma mieć miejsce pod koniec 2023 roku. Do tej pory Creotech jest jedyną polską spółką mającą zdolności wynoszenia satelitów, choć polski rynek dostawców komponentów na potrzeby sektora kosmicznego jest szerszy;
  • Jednocześnie na rynek docierają informacje o zwiększeniu mocy produkcyjnych części precyzyjnych, szczególnie na rynkach wschodzących dalekiej Azji (m.in. Malezja, Filipiny), które mogą rozwiązać problem z napiętym łańcuchem dostaw i podażą już w 2023 roku, przyspieszając rozwój branży kosmicznej. Sektor obecnie wciąż często skazany jest na przestoje związane z oczekiwaniem na producentów części obsługujących w pierwszej kolejności największych kontrahentów (zwykle przemysł samochodowy);

  • Wyniki finansowe Creotechu w tym roku nie są satysfakcjonujące. Za I część roku firma zanotowała stratę netto w wysokości 2,36 mln zł, w tym samym okresie 2021 roku spółka zanotowała obiecujące 224 tys. zł zysku netto. Radykalnie obniżyły się też przepływy pieniężne z działalności finansowej - z ponad 16,3 mln zł do 2,7 mln zł. Spółka mimo spowolnienia nie przeprowadziła dodatkowej emisji akcji i nie 'rozwodniła' akcjonariuszy. W I półroczy Creotech zanotował stratę na akcję w wysokości 1,33 PLN wobec zysku 0,14 PLN w I poł. 2021 roku;

  • Wskaźnik ceny do wartości księgowej dla Creotech w okolicach 12 punktów oraz C/Z na abstrakcyjnie wręcz wysokich poziomach powyżej 300 wskazują, że akcje firmy wydają się być po prostu bardzo drogie, zwłaszcza na tle taniejącej polskiej giełdy. Wskaźnik wartości księgowej firmy jest wyższy od Dino Polska, którego C/Wk oscyluje w okolicach 9. Wysokie wskaźniki ceny do wartości księgowej często związane są jednak z wizerunkiem marki i czymś, co Warren Buffett nazywał 'szeroką fosą' tj. trwałą rynkową przewagą nad konkurencją, która może wynikać z szergu czynników od braku konkurencji, po wartość intelektualną. Creotech to najwieksza, polska firma z rynku 'new space', która na giełdzie zadebiutowała w tamtym roku. Nadrzęcznym celem spółki jest produkcja floty średniej wielkości satelitów i konsolidacja branży w Europie Środkowej. Prezes Creotechu, Grzegorz Brona w wywiadach informował o tym, że firma nie korzystała z propozycji przejęć przez zagraniczne podmioty i mimo propozycji ze strony dużych firm nie chciała dopuścić do oferty pakietu kontrolnego ponieważ planuje niezależną strategię rozwoju. Na rynku kosmicznych technologii, Creotech współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczna, podmiotami prywatnymi jak Thales (HO.FR), Maxar Technologies (MAXR.US), SpaceX oraz naukowymi jak CERN czy MIT.

Akcje Creotech (CRI.PL), interwał D1. Kurs walorów Creotechu znajduje się w trendzie spadkowym, notowania wspięły się jednak powyżej 50 sesyjnej średniej SMA50, która wyznaczała dla opór od początku lipca. Na poziomach średniej SMA100, w okolicach 124 PLN za akcję pojawił się pierwszy znaczący opór i obecnie cena znajduje się pomiędzy dwiema średnimi.Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót