Czas na Aussie?

14:59 17 lutego 2021

RBA robił co mógł, ale nie jest w stanie osłabić dolara australijskiego w warunkach ożywienia gospodarczego

RBA przez długi czas starał się w jakiś sposób ograniczać potencjał wzrosty na dolarze australijskim. Obecnie opcja wprowadzenia ujemnych stóp procentowych jest praktycznie niemożliwa, biorąc pod uwagę perspektywy gospodarcze oraz inflacyjne. Niemniej dla wsparcia gospodarki RBA zdecydował się ostatnio zwiększyć program QE. Niemniej nie wpłynęło to w dużym stopniu negatywnie na dolara australijskiego.

Czy Aussie nie jest już za drogi? Czy można jeszcze wejść do tego rozpędzonego pociągu?

Zakładając scenariusz globalnego ożywienia gospodarczego, w którym obserwować będziemy nie tylko rosnące gospodarki, ale rosnące surowce oraz rosnącą inflację, dolar australijski nie zostanie w tyle. Waluta, która w dużej mierze jest wyznacznikiem globalnej aktywności i wskaźnikiem siły surowców musi być po prostu droższa. Warto pamiętać, że w 2011 kiedy obserwowaliśmy historyczne szczyty na wielu surowcach (złoto czy wysokie ceny miedzi oraz ropy), kurs pary AUDUSD nie tylko przekroczył jedność, ale sięgnął okolic poziomu 1,1! 

Z pewnością warto zauważyć, że zakres pierwszej fali wzrostowej z 2009-2010 roku wskazuje, że para mogłaby sięgnąć okolic poziomu 0,85. Po drodze mamy lokalne szczyty w okolicach poziomu 0,8000, które znajdują się blisko długoterminowej spadkowej linii trendu. Warto zauważyć, że ceny miedzi rosły bardzo podobnie w latach 2009-2010, co powinno być wskaźnikiem dla dolara australijskiego. Co więcej, wraz z powrotem narracji zagrania reflacyjnego i ożywienia gospodarczego warto zastanowić się nad parami AUDJPY czy AUDCHF. 

Dolar australijski moze wydawać się wysoko z perspektywy ostatnich 2 lat. Niemniej patrząc na historie i obecne warunki rynkowe i gospodarcze może wydawać się, że jest jeszcze sporo miejsca do wzrostu na dolarze australijskim, nie tylko względem dolara amerykańskiego (który może jednak reagować na rosnące rentowności w USA). Źródło: xStation5

Ceny kluczowego dla Australii surowca, czyli rud żelaza notują bardzo wysokie poziomy. Z kolei indeks cen surowców RBA notuje okolice bliskie szczytów z 2011 roku, choć brakuje sporo do szczytów z 2008 roku, kiedy to najmocniejsze były metale przemysłowe. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót