Czego oczekiwać od decyzji Fedu?

13:13 29 lipca 2020

Rezerwa Federalna zdołała odwrócić oblicze rynków finansowych w marcu i od tamtej pory inwestorzy liczą na amerykański banki centralny w kontekście poprawy sentymentu. Decyzję zaplanowano na godz. 20:00, natomiast konferencja prasowa rozpocznie się 30 minut później. Czego możemy dzisiaj oczekiwać?

Kontrola krzywej dochodowości w centrum uwagi

Fed najprawdopodobniej nie wdroży dziś żadnych nowych programów, bank centralny chciałby zapewne poczekać i przekonać się, jak gospodarka radzi sobie w wychodzeniu z kryzysu. Jednakże FOMC omawiało już pomysł kontroli krzywej dochodowości (Yield Curve Control, YCC), co oznacza, że bank obrałby za cel rentowności konkretnych obligacji (np. 3-letnich obligacji o dochodowości 0,1%). Ponieważ następne projekcje zaplanowano na wrzesień, a obecnie mamy do czynienia ze względnie spokojnymi rynkami, Fed zapewne przełoży decyzję na temat YCC, choć wszelkie dłuższe dyskusje mogą sugerować, że program jest nieuchronny.

US500 blisko historycznych szczytów

Nie jest żadną tajemnicą, że indeksy odrobiły krach wywołany przez pandemię głównie dzięki ogromnemu wsparciu polityki monetarnej. Inwestorzy zwrócą uwagę na wszelkie sugestie dalszego stymulowania rynków. Jednakże powinni oni także skupić się na dalszych perspektywach gospodarczych, które przez trwającą w Stanach Zjednoczonych pandemię mogą ulec pogorszeniu. Dotychczas US500 dzielnie broni wsparcia 3 200 pkt. 

Złoto lubi łatwy pieniądz

Złoto może w największym stopniu odczuć dzisiejsze posiedzenie FOMC, biorąc pod uwagę ostatnie imponujące wzrosty. Zwiększanie bilansów banków centralnych jest kluczowym czynnikiem stojącym za niedawnym ruchem wzrostowym tego szlachetnego metalu, a poziom 2000 dol. za uncję oczekuje na przebicie. Byki na rynku złota z pewnością chciałyby wdrożenia programu kontroli krzywej dochodowości 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót