Czy konferencja po posiedzeniu RPP zdoła zaskoczyć rynek?

12:54 7 lutego 2023

Dzisiaj rozpoczynamy dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, którego zwieńczeniem będzie jutrzejsza decyzja w sprawie stóp procentowych. W tej materii nie ma zaskoczeń, Rada z niemal 100% pewnością nie podniesie stóp powyżej obecnych 6,75% i zdecyduje się na utrzymanie stóp na tym poziomie. Uwaga rynku zwrócona jest natomiast w kierunku czwartkowej konferencji z udziałem Prezesa Glapińskiego, która może dostarczyć wskazówek czy i kiedy możemy spodziewać się pierwszych obniżek stóp. To właśnie prowadzona między wierszami narracja Glapińskiego może być głównym motorem napędowym wpływającym na przyszłe decyzje Rady oraz warunki monetarne w polskiej gospodarce.

Jutrzejsza decyzja nie zaskoczy rynku. Wynika to przede wszystkim z tego, że RPP nie zna odczytu inflacyjnego za styczeń, co w połączeniu trwającym od września 2022 roku cyklem utrzymywania stóp na niezmienionym poziomie oraz dużo niższym od oczekiwań odczytem CPI za grudzień nie skłania do zmiany swojego poprzedniego stanowiska. Co prawda konsensus na odczyt styczniowy w przyszłą środę zakłada, że tempo wzrostu cen dóbr i usług przyspieszy o jeden punkt procentowy (do 17,6%), to odczyt ten i tak znajduje się wyraźnie poniżej prognozowanego szczytu inflacji na poziomie 20%. Szanse na przebicie tego poziomu wydają się na ten moment bardzo małe, co z pewnością cieszy polskich kredytobiorców.

Wypowiedzi członków Rady wydają się zachowawcze, a według wielu decydentów jedynym czynnikiem, który może wywrzeć presję na dalsze podwyżki, jest nagły wzrost poziomu inflacji. Tego na ten moment nie prognozujemy, dlatego niemal cała uwaga skupia się na komentarzach po posiedzeniu Rady oraz konferencji Prezesa Glapińskiego.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót