Czy Mercator dołączy do WIG20? Kurs spółki w ważnym miejscu technicznym

16:59 23 lutego 2021

Mercator Medical (MRC.PL) wyróżniał się w trakcie dzisiejszej sesji na GPW w Warszawie gdyż przez większość dnia pozostawał jedną z nielicznych zyskujących spółek. Kurs wspierały doniesienia o potencjalnym włączeniu spółki do indeksu WIG20. Spekulacje o tym, iż emitent będący jednym z największych wygranych pandemii dołączy do indeksu blue chipów pojawiały się już od pewnego czasu. Dziś liczne media powołują się na wyliczenia analityka Trigon DM, który twierdzi, że w trakcie marcowej rewizji indeksów Mercator Medical ma zastąpić Alior Bank. Waga Mercatora miałaby wynosić 0,6 proc. (obecny udział Aliora to 0,8 proc.). GPW powinna przedstawić rewizję indeksów w dniu 4 marca 2021. Potencjalne włączenie Mercatora do indeksu WIG20 wiązałoby się oczywiście z koniecznością zakupu akcji przez część funduszy, co oznacza dodatkowy popyt. 

Notowania spółki znalazły się w ciekawym miejscu technicznym. Na wykresie można dostrzec schemat przypominający formację trójkąta zniżkującego. Kurs już od kilku dni testuje 200-dniową średnią kroczącą (pomarańczowa linia). Spadek poniżej wspomnianej średniej mógłby jednocześnie zbiec się z odbiciem od linii trendu spadkowego, co mogłoby potencjalnie doprowadzić do głębszej wyprzedaży (pierwsze ważne wsparcie to 300 zł, kolejne dopiero 255 zł). Z drugiej strony, udane wyjście w górę mogłoby stanowić impuls do wzrostów. Można odnieść wrażenie, iż inwestorzy są w fazie wyczekiwania na rozegranie obecnego schematu - ostatnie dni to wyraźna konsolidacja i relatywnie niski wolumen.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót