Czy RPP zakomunikuje szybkie cięcie stóp procentowych?

15:23 6 grudnia 2022

Czy RPP zakomunikuje szybkie cięcie stóp procentowych?

Już jutro poznamy ostatnią decyzję o wysokości stóp procentowych w tym roku. Wydaje się, że nie powinniśmy się nastawiać na niespodziankę – stopy procentowe powinny być utrzymane bez zmian, z główną stopą na poziomie 6,75%. Z drugiej strony rynek zaczął wyceniać dosyć agresywne obniżki stóp procentowych w perspektywie 12 miesięcy, a dodatkowo kilka wypowiedzi ze strony członków Rady sugeruje, że nie można takiego ruchu wykluczać. Czy w takim razie możemy oczekiwać, że pojawi się nowa komunikacja ze strony polskich władz monetarnych?

Można założyć, że stopy procentowe pozostaną bez zmian w trakcie posiedzenia RPP 7 grudnia. W takim razie jakichkolwiek sygnałów na temat dalszej zmiany w długoterminowych perspektywach trzeba będzie szukać w komunikacie. Teoretycznie RPP z prof. Glapińskim na czele nie zakończył jeszcze cyklu podwyżek, a znajduje się jedynie w trybie „uśpienia” i oceny bieżącej sytuacji. Takiemu trybowi sprzyja ostatni odczyt spadku inflacji, która pokazała wyraźny spadek. Oczywiście inflacja może nieco jeszcze wzrosnąć początkiem przyszłego roku ze względu na powrót wyższych stawek VAT na paliwa. Można jednak zauważyć, że stacje benzynowe nie obniżają cen, pomimo warunków sprzyjającym spadkom. Można to tłumaczyć powolnym dostosowywaniem się do powrotu stawek VAT od stycznia 2023 roku, co miałoby zminimalizować drastyczne podwyżki. Wracając jednak do inflacji, jeśli część RPP uważa, że inflacja może spadać szybciej niż w ostatniej projekcji inflacyjnej, co mogłoby uzasadniać szybsze obniżki. Oczywiście jest to scenariusz życzeniowy, ale nie można go w tym momencie wykluczyć.

Wydaje się jednak, że sam rynek podchodzi do tego zbyt optymistycznie. W przyszłym roku musielibyśmy zauważyć ponad 100 punktów bazowych obniżki! Z drugiej strony rynek stopy procentowej dosyć dobrze wycenił mocne podwyżki, które zmaterializowały się na przestrzeni ostatniego roku.

Różnica między kontraktem FRA na 3 miesięczny depozyt za 12 miesięcy i 3 miesięcznym Wiborem wynosi obecnie nieco ponad 100 punktów bazowych. Źródło: Bloomberg

Co w takim razie może zasygnalizować nadchodzące obniżki? Zmiana w komunikacie sugerująca koniec cyklu podwyżek. Wtedy oczywistym dalszym kierunkiem byłyby obniżki. Takie sygnały mogłyby również nadejść w trakcie konferencji prasowej po posiedzeniu w dniu 9 grudnia, o godzinie 15:00. Już podczas poprzednich konferencji profesor Glapiński wskazywał, że chciałby, aby inflacja spadła do jednocyfrowego poziomu z końcem przyszłego roku, co stworzyłoby perspektywy do możliwych obniżek. Warto jednak podkreślić, że patrząc na obecną sytuację, wciąż wydaje się to jeszcze mało prawdopodobne.

Ostatnia projekcja inflacyjna dawałaby szanse na jednocyfrową inflację z końcem przyszłego roku. Warto jednak pamiętać, że projekcja zakłada szczyt inflacyjny bliski 20% w I kwartale przyszłego roku. Źródło: NBP

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót