Dalszy spadek wniosków o zasiłek w USA

15:46 10 czerwca 2021

O godzinie 14:30 obserwowaliśmy natłok informacji napływających na rynek. Dane dotyczące wniosków o zasiłek zostały wobec tego nieco zignorowane. Warto jednak się im przyjrzeć. Wstępne wnioski wypadły na poziomie 376 tys. przy oczekiwaniu 370 tys. oraz przy poprzednim poziomie 405 tys. Wnioski kontynuacyjne wypadły jeszcze lepiej - spadek do 3,499 mlnprzy oczekiwaniu 3,602 mln oraz przy poprzednim poziomie 3,757 mln. Widać, że zaczynamy znajdować się bardzo blisko poziomów, które notowane były przed pandemią. Co więcej ta sytuacja powinna się poprawiać, gdyż wiele stanów wychodzi z polityki dodatkowych świadczeń. Tymczasem ogólna liczba świadczeń to ok. 15 mln. 

Widać, że liczba świadczeń stabilizuje się i wpada w niewielki trend spadkowy. Źródło: Bloomberg, ZeroHedge

Pomimo ogromnej ilości otwartych miejsc pracy, ok. 11 mln osób w USA znajduje się na "pandemicznych" świadczeniach. Widać wobec tego, że może to być pewnego rodzaju wygoda wśród Amerykanów. Źródło: Bloomberg, ZeroHedge

Tymczasem S&P 500 wychodzi na nowe historyczne szczyty, pomimo rekordowej od lat inflacji i dalszym sygnałom poprawy sytuacji na rynku pracy, które również generują sygnały inflacyjne. 

SPX na nowych historycznych szczytach. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót