EBC monitoruje rentowności długoterminowych obligacji

16:15 22 lutego 2021

Prezes EBC Lagarde stwierdziła w trakcie dzisiejszego wystąpienia, iż Europejski Bank Centralny pilnie monitoruje nominalne rentowności długoterminowych obligacji. Bank chce w ten sposób wspierać wszystkie sektory gospodarki poprzez zapewnianie korzystnych warunków finansowania - pomimo faktu, iż rentowności w strefie euro są na rekordowo niskich poziomach. Reakcja na europejskim rynku długu była natychmiastowa - rentowności obligacji ze Starego Kontynentu zaczęły spadać (a ich ceny rosnąć). Wydarzenie można zatem uznać za ważną interwencję słowną w wykonaniu EBC. Na rynku walutowym, a konkretnie na parze EURUSD, można było początkowo dostrzec słabsze euro (spadek poniżej 1,2140) jednak ruch został ostatecznie zanegowany i kurs wzrósł już powyżej poziomu 1,2150. 

Oświadczenie Prezes Lagarde padło w obliczu rosnących oczekiwań inflacyjnych za oceanem, co przyczynia się do dynamicznie rosnących rentowności obligacji amerykańskich. Rentowności tamtejszych obligacji 10-letnich znajdowały się już w pewnym momencie w pobliżu bariery 1,40%, co w dalszym ciągu stwarza presję dla rynków akcyjnych. Główne indeksy z USA otworzyły się dziś na minusie i jeśli taka sytuacja utrzyma się do zamknięcia handlu, to S&P 500 może zakończyć 5 sesję z rzędu pod kreską. Warto podkreślić, że po słowach Lagarde rentowności obligacji amerykańskich również przystąpiły do spadków.

Ceny Bundów skoczyły w górę po słowach prezes EBC Lagarde - tym samym ich rentowności spadły. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót