EURUSD reaguje niewielkim wzrostem na protokół EBC

13:37 24 listopada 2022

Protokół Europejskiego Banku Centralnego:  

 • Kilku członków opowiedziało się za podwyżką o 50 pb, zdecydowana większość poparła 75 pb. Bankierzy wskazali, że bank musiał wykazać się determinacją i podnieść stopy by okiełznać inflacje mimo słabnącej gospodarki.
 • Członkowie EBC 'obawiają się, że inflacja bazowa nie ustabilizuje się, a najnowsze odczyty inflacyjne nie są uspokajające'
 • EBC ma zamiar kontynuować zacieśnianie po przejściu do normalizacji polityki monetarnej i chwili 'przestoju' na bardziej neutralnym poziomie. Bankierzy zastrzegli możliwość pauzy w razie pogorszenia się warunków i przedłużającej się recesji;
 • Wskazanie wielkości przyszłych zmian stóp procentowych było postrzegane jako sugerujące ponowne sformułowanie wytycznych dotyczących stóp procentowych, Rada Zarządzająca uznała je za nieuzasadnione
 • Spadek aktywności gospodarczej w strefie euro nie był wystarczający, aby znacząco obniżyć inflację    
 • Wzrost płac przyspieszał i można go uznać za umiarkowany   
 • Członkowie EBC podzielili pogląd, że perspektywy inflacji nadal się pogarszają i stwarzają zagrożenie jej utrwalenia    
 • Bankierzy podkreślili, że TPI i PEPP pomagają utrzymać spready obligacji w ryzach;
 • de Guindos z EBC wskazał, że szczyt inflacji w strefie euro jest już za nami lub nadejdzie niebawem
 • Knot z EBC powiedział, że nie jest jasne czy poziom 3% będzie ostateczną stopą EBC w bieżącym cyklu
 • Lane z EBC stwierdziła, że IV kw. 2022 i I kw. 2023 będą okresem w którym dojdzie do spadku produkcji, większa presja cenowa obserwowana jest cenach żywności, a inflacja jest wciąż zbyt wysoka
 • Schnabel z EBC podkreślił, że słabnące euro może podsycać inflację

Europejska waluta nieznacznie osłabia się po protokole EBC. Kurs EURUSD zmierza w kierunku 50 sesyjnej średniej (kolor czarny). Źródło: xStation5

Główny niemiecki benchmark DE30 nieznacznie skorygował wzrosty

Wykres DE30, interwał M5. Źrodło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót