Fitch potwierdza rating kredytowy BBB dla Włoch

07:04 12 sierpnia 2019

Podsumowanie:

  • Fitch potwierdza rating kredytowy Włochów na poziomie BBB z negatywną perspektywą, sygnalizuje również ryzyko pogorszenia perspektywy fiskalnej
  • Wall Street zakończyła piątkowy sesję na niższych poziomach, z kolei indeksy azjatyckie rozpoczęły tydzień nieco wyżej
  • Spokojny początek na rynku walutowym, przeważa popyt na japońskiego jena

Włochy przetrwały

W piątek agencja Fitch potwierdziła włoski rating kredytowy na poziomie BBB i utrzymała negatywną perspektywę, co jest wyraźną ulgą dla tego kraju europejskiego, który wkrótce może stanąć w obliczu przyspieszonych wyborów. Pomimo, że ocena nie uległa zmianie, negatywna perspektywa nadal sugeruje, że agencja ratingowa może w najbliższym czasie obniżyć rating kraju. Jest to szczególnie możliwe, jeśli perspektywy gospodarcze pogorszą się po wyborach, które mają się odbyć w październiku. W swoim oficjalnym oświadczeniu Fitch napisał, że ostatnie wydarzenia polityczne potwierdziły jego poprzedni pogląd, że rząd nie będzie w stanie utrzymać pełnej kadencji. Ponadto, agencja ratingowa zwróciła uwagę na pewne zagrożenia dla perspektyw fiskalnych w przypadku, gdyby nowy rząd zdecydował się na wycofanie się z zasad fiskalnych UE (co mogłoby zwiększyć poziom nerwowości na rynkach finansowych, zwiększając rentowność obligacji i utrudniając krajowi finansowanie jego celów). Jednocześnie agencja Fitch utrzymała swoje prognozy makroekonomiczne na niezmienionym poziomie, co oznacza, że nadal oczekuje wzrostu włoskiej gospodarki o 0,1% w tym roku, z poziomu 0,9% zanotowanego w 2018 roku, podczas gdy wzrost inwestycji spowolni do 1,3% z 3,4% w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o saldo budżetowe kraju, agencja ratingowa spodziewa się deficytu w wysokości 2,7% PKB w tym roku (tyle samo co ostatnio). Poza decyzją Fitch'a warto przytoczyć komentarz Salviniego z soboty, kiedy to powiedział po raz kolejny, że "pomysł opuszczenia Europy, opuszczenia euro nigdy nie był brany pod uwagę".

Możliwość przyspieszonych wyborów we Włoszech zwiększają ryzyko dla euro, jak również dla włoskich rynków akcji i obligacji. Wsparcie zlokalizowane w pobliżu 20 100 punktów może być ważne dla byków w nadchodzących godzinach. Źródło: xStation5

Spokojny handel i mniejsze wolumeny

Początek handlu w nowym tygodniu był dość spokojny, pomimo spadków na rynku amerykańskim w ubiegły piątek. W pierwszych godzinach handlu widać wzrosty w Azji, w czasie przygotowywania niniejszego komentarza indeks Shanghai Composite wzrósł aż o 0,7%. Z kolei indeks Hang Seng rośnie o 0,4%, południowokoreański Kospi zyskuje 0,4%, podczas gdy australijski indeks notuje spadek o 0,1%. Zwróćmy uwagę, że w Japonii jest dziś dzień wolny. Patrząc na rynek walutowy, można zauważyć, że dominuje popyt na japońskiego jena, jednak wzrost nie był dotychczas znaczący (mniej niż 0,3% w stosunku do dolara amerykańskiego). Tymczasem rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich zdołała zniwelować część strat z ubiegłego tygodnia i zakończyła tydzień na poziomie 1,745%.

Inne wiadomości z rynku:

  • Sprzedaż kart kredytowych w Nowej Zelandii spadła o 0,1%  w czerwcu.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót