GBP mocno traci przez ogłoszenie cięcia podatków

12:38 23 września 2022

Rząd premier Liz Truss ujawnił szczegóły tak zwanego „minibudżetu”. Ma on na celu zwiększenie długoterminowego potencjału wzrostu brytyjskiej gospodarki i obejmuje masowe obniżki podatków:

  • Obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego z 20% do 19%
  • Obniżka wyższej stawki podatku dochodowego z 45% do 40%
  • Podwyżka podatku od osób prawnych do 25%, która miała wejść w życie w przyszłym roku, została na razie zawieszona. Podatek od osób prawnych pozostanie na niezmienionym poziomie 19%

Będą to największe obniżki podatków w Wielkiej Brytanii od 1972 r. i oczekuje się, że obniżą całkowity rachunek podatkowy o 27 miliardów w następnym roku podatkowym, a do roku podatkowego 2026/27 obniżka rachunku podatkowego wzrośnie do około 45 miliardów GBP. Rząd Wielkiej Brytanii potwierdził również, że zapewni wsparcie gospodarstwom domowym borykającym się z wysokimi rachunkami za energię.

Podczas gdy obniżki podatków stymulują gospodarkę i powinny pozytywnie wpływać na walutę, funt doświadcza kontynuacji przeceny. Można to uzasadnić jedną dużą niepewnością - jak te obniżki podatków będą finansowane? Wielka Brytania planuje wydać mnóstwo pieniędzy na wspieranie gospodarstw domowych i firm w nadchodzącym okresie zimowym, ale nie mówi jeszcze, w jaki sposób zamierza to sfinansować (jeśli zostaną nałożone nieoczekiwane podatki, pokryją tylko część planowanych wydatków). Tak duża obniżka dochodów podatkowych tylko zwiększy niepewność co do finansowania. Co ciekawe funta nie wspierają nawet mocne oczekiwania dotyczące podwyżek. Obecnie traderzy wdzą 80% prawdopodobieństwo podwyżki o 100 pb w listopadzie.

EURGBP skoczył w górę po ogłoszeniu nowych stawek podatkowych w Wielkiej Brytanii. Para przebiła się powyżej obszaru 0,8790 i osiągnęła najwyższy poziom od początku lutego 2021 r. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót