❕GBPUSD broni kluczowego poziomu ⛔

09:30 11 września 2020

Can the pound recoup recent losses?

Para GBPUSD notowała ostatnio silne spadki i to pomimo globalnej słabości dolara. Funt znalazł się pod szczególną presją szczególnie w momencie, gdy premier Johnson powiedział, że chce porozumienia z UE do 15 października lub braku porozumienia. Ponieważ lista kwestii do uzgodnienia jest niezwykle długa (a na jej czele pozostaje bardzo trudna kwestia irlandzkiej granicy) termin ten wydaje się nierealny i rynki zaczęły dyskontować niekorzystne scenariusze. Tylko wczoraj para odnotowała spadek aż o 200 pipsów!

W przeszłości wielokrotnie taka przecena funta była przejściowa. Czy i teraz będzie podobnie? Wiele może zależeć od testu poziomu 1,2775, który wydaje się być wsparciem ostatniej szansy. Jak widać obecna przecena jest już większa od poprzednich w trendzie wzrostowym, więc lokalne maksima z czerwca w połączeniu ze średnią ze 150 dni dają bykom ostatnią szansę na przegrupowanie. Pomagają nieco lepsze dane z brytyjskiego przemysłu za lipiec, ale kluczowe będą rozmowy z UE.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót