Godziny handlu w trakcie Święta Dziękczynienia

16:36 24 listopada 2021

Stany Zjednoczone będą obchodzić Święto Dziękczynienia w czwartek i będzie to miało wpływ na godziny handlu amerykańskimi aktywami. W czwartek 25 listopada nie będzie sesji na NYSE, natomiast sesja w piątek 26 listopada zostanie skrócona do godziny 19:00 czasu polskiego. Poszczególne akcje z USA nie będą notowane poza sesją NYSE. Ze względu na fakt, że amerykańskie agencje federalne będą zamknięte, nie będzie żadnych publikacji danych ze Stanów Zjednoczonych. Większość danych, które normalnie byłyby publikowane w czwartek lub piątek została opublikowana dzisiaj.

Giełdy kontraktów będą również będą działać w innych godzinach. Poniżej znajduje się podsumowanie zmian godzin handlu na platformie xStation.

Czwartek, 25 listopada

Brak handlu - CORN, SOYBEAN, WHEAT, COTTON, SUGAR, COCOA, COFFEE

Handel do 17:30 - VOLX

Handel do 19:00 - GOLD, SILVER, PLATINIUM, PALLADIUM, US30, US100, US500, US2000, TNOE, OIL.WTI, NATGAS, USDIDX

Handel do 19:30 - OIL

Piątek, 26 listopada

Handel do 15:30 - VOLX

Handel między 15:35 a 19:05 - CORN, SOYBEAN, WHEAT

Handel do 19:15 - US30, US100, US500, US2000, US30, TNOTE, USDIDX

Handel do 19:45 - GOLD, SILVER, PLATINIUM, PALLADIUM, OIL.WTI, NATGAS

Handel do 21:00 - OIL

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót