Goldman Sachs wskazuje na bardzo jastrzębi Fed

11:55 25 listopada 2021

Ostatnie publikacje danych, wypowiedzi bankierów centralnych oraz ostatecznie wybów Powella ponownie na szefa Fed skłania Goldman Sachs do prognozy bardzo jastrzębiego Fedu w najbliższym czasie. GS oczekuje zdublowania taperingu w styczniu do 30 mld USD (decyzja musi zapaść w grudniu). Następnie Fed miałby ogłosić dwa kolejne ograniczenia programu QE w styczniu, a sam program QE miałby się zakończyć w marcu. To dałoby podstawy do rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych w połowie przyszłego roku. GS oczekuje, że będą 3 podwyżki, co następowałoby prawdopodobnie dodatkowo we wrześniu oraz w grudniu. Inny scenariusz musiałby zakładać dalej silnie rosnącą inflację, aby podwyżki następowały na zwykłych posiedzeniach. 

Takie oczekiwania nie są raczej niczym nadzwyczajnym. Jest to raczej obecny rynkowy konsensus, głównie pod względem szybszego taperingu. 

Dzisiaj blask dolarowy może nieco przygasnąć, ze względu na ochody święta w USA. Dodatkowo coraz więcej bardziej jastrzębich komentarzy z EBC. Dzisiaj o 14:30 wypowiedź Lagarde, która może nieco zwiększyć zmienność. Niemniej widać pierwszą podażową reakcję na średnią 14 okresową przy wykresie H4. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót