Inflacja producencka z USA zaskakuje pozytywnie

14:40 12 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Kolejne niezłe dane dotyczące inflacji ze Stanów Zjednoczonych
  • Inflacja producencka wypada lepiej od rynkowych oczekiwań
  • Dolar kontynuuje umocnienie po publikacji danych

Na koniec tygodnia mamy kolejne dane dotyczące cen w Stanach Zjednoczonych. Tym razem dotyczą one inflacji producenckiej, czyli teoretycznie są one nieco mniej ważne niż wczorajsze dane pokazujące sytuację pod względem cen konsumpcyjnych. Niemniej należy pamiętać, że w przypadku wzrostu cen producenckich możemy mieć próbę przerzucenia wzrostu kosztów na producentów.

Podobnie jak wczorajsze dane, dzisiejsze odczyty inflacyjne zaskakują pozytywnie do oczekiwań. Inflacja PPI spada do poziomu 1,7% r/r przy oczekiwaniu na poziomie 1,6% r/r oraz przy poprzednim poziomie 1,8% r/r. Inflacja w ujęciu miesięcznym pozostaje z dynamiką 0,1% m/m, zgodnie z oczekiwaniami. Pozytywne zaskoczenie widać w cenach bazowych. W tym wypadku dynamika roczna pozostaje na poziomie 2,3% r/r przy oczekiwaniu spadku na poziomie 2,2% r/r. W ujęciu miesięcznym mamy przyśpieszenie inflacji do 0,3% m/m przy oczekiwaniu oraz poprzednim odczycie na poziomie 0,2% m/m.

Oczywiście dane te nie zmieniają kompletnie nic pod względem perspektyw polityki monetarnej. Niemniej mogą one utwierdzić niektórych wahających się członków Fed, że sytuacja ekonomiczna nie wygląda jeszcze tak fatalnie. Wobec tego na razie bardziej prawdopodobna wydaje się być mniejsza obniżka o 25 punktów bazowych, która miałaby być traktowana jako „poduszka powietrzna” dla gospodarki. Oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić po publikacji kolejnych ważnych raportów makroekonomicznych.

EURUSD kontynuuje spadki. W tym momencie trwa cofnięcie od ważnej strefy podażowej przy poziomie 1,1280 i pokonane zostaje wsparcie wyznaczone przez dwie średnie ruchome oraz poziom 1,1250. Potencjalne pierwsze ważniejsze wsparcie znajduje się przy poziomie 1,1230. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót