Kalendarz ekonomiczny: Dane o inflacji z USA w centrum uwagi

09:10 10 czerwca 2021
  • Mieszane otwarcie na rynku akcji w Europie

  • Decyzja EBC o godzinie 13:45

  • Oczekuje się kolejnego wzrostu inflacji CPI w USA

W czwartek możemy obserwować mieszane otwarcie w Europie, część idneksów otwiera się na plusie, a częśc pod kreską. Na rynku walutowym zmiennośc pozostaje niewielka, gdyż rynek oczekuje na dwa ważne wydarzenia dzisiejszego dnia - posiedzenie EBC i dane o inflacji CPI w USA.

Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Pojawiły się spekulacje, że skup obligacji może być mniejszy, niemniej komentarze członków EBC zdają się odrzucać ten pomysł. Rynek oczekuje również braku lub niewielkich zmian w prognozach gospodarczych. Konferencja prasowa prezesa ECB Lagarde o 14:30 może przynieść więcej szczegółów. Bardziej interesująco zapowiada się z kolei publikacja danych o CPI z USA. Oczekiwania wskazują na kolejny gwałtowny wzrost, ale co zrobi rynek, jeśli dane pokażą jeszcze wyższe wartości? Ostatnim razem mieliśmy do czynienia z dużym pobiciem, ale po publikacji przecena na rynku akcji była chwilowa.

13:45 - Decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych

14:30 - USA, Inflacja CPI w maju.

  • Wskaźnik CPI. Oczekiwania: 4.7% r/r Poprzednio: 4.2% r/r

  • Bazowy wskaźnik CPI. Oczekiwania: 3.4% r/r. Poprzednio: 3.0% r/r

14:30 - USA, Zadeklarowani wstępni bezrobotni. Oczekiwania: 370 tys. Poprzednio: 385 tys.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót