Kalendarz ekonomiczny: Dane o sprzedaży detalicznej z USA i wyniki banków za IV kw.

09:59 14 stycznia 2022
 • Rynki europejskie otworzą się niżej
 • PKB Niemiec w 2021 r., sprzedaż detaliczna w USA
 • Banki na Wall Street podają wyniki za IV kwartał 2021 r.

Rynki terminowe wskazują na niższe otwarcie dzisiejszej sesji europejskiej, po wczorajszej słabej sesji w Stanach Zjednoczonych i dzisiejszej na rynku azjatyckim. Nastroje na rynku pogorszyły się po jastrzębich komentarzach kolejnych członków Fed.

Kalendarz ekonomiczny na dziś wygląda interesująco. Rano inwestorzy poznają odczyt PKB Niemiec za rok 2021 (10:00), a wczesnym popołudniem (14:30) dane o sprzedaży detalicznej w USA. Oprócz tego główne banki i instytucje finansowe z Wall Street rozpoczynają dziś sezon publikacji wyników za IV kwartał 2021 r., a JPMorgan, Citigroup i BlackRock przedstawią wyniki przed dzisiejszym otwarciem sesji amerykańskiej. Traderzy będą mieli także okazję wysłuchać przemówień prezes EBC Lagarde i 2 członków Fed.

9:00 - Hiszpania, Inflacja CPI za grudzień. Oczekiwania: 6.7% r/r. Poprzednio: 5.5% r/r

10:00 - Niemcy, raport PKB za 2021 rok. Oczekiwania: 2,7% r/r. Poprzednio: -5.0% r/r

10:00 - Polska, Inflacja CPI za grudzień (ostateczna). Pierwsza publikacja: 8.6% r/r

14:30 - USA, sprzedaż detaliczna za grudzień.

 • Headline. Oczekiwania: 0.0% m/m. Poprzednio: 0.3% m/m
 • Bez aut. Oczekiwania: 0.2% m/m. Poprzednio: 0.3% m/m

15:15 - USA, produkcja przemysłowa za grudzień. Oczekiwania: 0.3% m/m. Poprzednio: 0.5% m/m

16:00 - USA, nastroje konsumenckie Uniwersytetu Michigan za styczeń. Oczekiwania: 70.1. Poprzednio: 70.6

16:00 - USA, zapasy przedsiębiorstw za listopad. Oczekiwania: 1.3% m/m. Poprzednio: 1.2% m/m

Przemówienia bankierów centralnych

 • 14:15  - Prezes EBC Lagarde
 • 16:00 - Harker z Fed
 • 17:00 -  Williams z Fed

Wynikis spółek z Wall Street

 • BlackRock (BLK.US) - przed otwarciem rynku
 • Citigroup (C.US) - przed otwarciem rynku
 • JPMorgan (JPM.US) - przed otwarciem rynku
 • Wells Fargo (WFC.US) - przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót