Kalendarz ekonomiczny: Dzień PMI!

09:00 23 czerwca 2022
 • Europejskie indeksy giełdowe rozpoczną sesję od spadków

 • Publikacja PMI za czerwiec z Europy i Stanów Zjednoczonych

 • Drugi dzień zeznań Powella w Kongresie

Główne europejskie indeksy giełdowe rozpoczynają dzisiejszą sesję od spadków. Ropa naftowa spadła jeszcze bardziej podczas sesji azjatyckiej, ale bykom udało się odrobić straty i obecnie notowania ropy naftowej są nieco wyższe.

Kalendarz ekonomiczny na nadchodzący dzień jest pełen interesujących wydarzeń i publikacji. Inwestorzy otrzymają wstępne odczyty PMI z UE, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W większości przypadków spodziewane jest nieznaczne pogorszenie. Poza PMI, ogłoszone zostaną również decyzje w sprawie stóp procentowych z dwóch banków centralnych - Norges Bank i Bank Centralny Republiki Turcji. Oczekuje się, że Norges Bank podwyższy stopy procentowe o 25 punktów bazowych, natomiast CBRT utrzyma je na niezmienionym poziomie. Wreszcie, przewodniczący Fed Powell wystąpi dziś w Izbie Reprezentantów w drugim dniu półrocznych zeznań. Treść zeznań będzie taka sama jak wczoraj, ale pytania od ustawodawców mogą się różnić. Niemniej jednak, drugi dzień przesłuchań zazwyczaj nie wywołuje takich skoków zmienności jak pierwszy.

9:15  - Francja, indeksy PMI za czerwiec.

 • Produkcja przemysłowa. Aktualnie: 51.0 (aktualizacja z godziny 9:15). Spodziewane: 53.8. Poprzednia: 54,6

 • Usługi. Aktualnie: 54.4 (aktualizacja z godziny 9:15). Oczekiwany: 57.5. Poprzednia: 58.3

9:30 - Niemcy, indeksy PMI za czerwiec

 • Przemysł. Aktualnie: 52.0 (aktualizacja z godziny 9:30). Oczekiwane: 53.9. Poprzednia: 54,8

 • Usługi. Aktualnie: 52.4 (aktualizacja z godziny 9:30). Oczekiwany: 54.5. Poprzednia: 55.0

10:00 - Norges Bank - decyzja w sprawie stóp procentowych

10:00 - Strefa euro, indeksy PMI za czerwiec

 • Przemysł. Oczekiwane: 53.8. Poprzednia: 54,6

 • Usługi. Oczekiwany: 55.5. Poprzednia: 56,1

10:30 - Wielka Brytania, indeksy PMI za czerwiec

 • Przemysł. Oczekiwane: 53.8. Poprzednia: 54,6

 • Usługi. Oczekiwane: 53.0. Poprzednia: 53,4

13:00 - CBRT decyzja w sprawie stóp 

14:30 - USA, wniski dla bezrobotnych. Oczekiwane: 225tys. Poprzednie: 229 tys.

15:45 - USA, indeksy PMI za czerwiec

 • Produkcja przemysłowa. Oczekiwane: 56.5. Poprzednia: 57,0

 • Usługi. Oczekiwane: 53.5. Poprzednie: 53,4 

16:00 - Prezes Fed Powell zeznaje w Izbie Reprezentantów

16:30 - USA, zapasy gazu ziemnego. Oczekiwane: 96 bcf. Poprzednie: 92 bcf

17:00 -Raport DOE o zapasach ropy naftowej

 • Zapasy ropy. Oczekiwane: -1,4 mb (API: +5,60 mb)

 • Zapasy benzyny. Oczekiwane: +0,6 mb (API: +1,22 mb)

 • Zapasy destylatów. Oczekiwane: +0,6 mb (API: -1,65 mb)

Przemówienia bankierów centralnych

 • 16:30 - EBC Villeroy i Nagel

 • 20:00 - EBC Villeroy

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót