Kalendarz ekonomiczny: ISM i Powell

08:52 3 maja 2021

Pierwszy tydzień maja zaczął się od świąt w Chinach i Japonii, które przeciągną się odpowiednio do środy i czwartku. Jednak na rynku globalnym będzie to dość ciekawy tydzień, zaczynający się dziś od ISM, a kończący w piątek na NFP. Obydwa raporty będą rozpatrywane pod kątem pytania: czy Fed będzie zmuszony do ograniczenia QE wcześniej niżby chciał?

Dzisiejszy kalendarz:

  • Sprzedaż detaliczna w Niemczech – dane już za nami, fantastyczny odczyt pokazujący potężny powrót konsumenta wobec luzowania obostrzeń (+11% r/r, konsensus -0,3%!)
  • Finalne indeksy PMI dla przemysłu w Europie (strefa euro 10), Kanadzie (15:30) i USA (15:45)
  • ISM dla przemysłu w USA (16:00, konsensus 65, poprzednio 64,7 pkt.) – inwestorzy zwrócą dużą uwagę na subindeks cen (poprzednio aż 85,6 pkt.)
  • Wypowiedzi Fed: Williams (20:10), Powell (20:20)

Kluczowe wydarzenia tygodnia:

  • Wtorek: decyzja RBA
  • Środa: raport ADP, ISM usługi
  • Czwartek: decyzja Banku Anglii (możliwa dyskusja o ograniczeniu QE)
  • Piątek: raport NFP dla USA i Kanady

Jakiekolwiek obawy o inflację powinny znaleźć odzwierciedlenie w cenach obligacji, zaś te przełożą się na notowania złota.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót