Kalendarz ekonomiczny: Kanadyjska sprzedaż detaliczna, przemówienie Lagarde

10:13 21 stycznia 2022
  • Europejskie rynki akcji otiwierają się niżej 

  • Dane o sprzedaży detalicznej w Kanadzie, raport o zatrudnieniu w Polsce

  • Lagarde wygłosi przemówienie na temat globalnych perspektyw gospodarczych

Europejskie rynki akcji otwierają się niżej, a kontrakty terminowe na główne indeksy na Starym Kontynencie wskazują na ponad 1-procentowe luki cenowe w momencie rozpoczęcia handlu kasowego. Nastroje są kiepskie po kolejnej silnej wyprzedaży na Wall Street wczoraj, której towarzyszyły silne spadki na rynku kryptowalut. Co więcej, nawet ropa naftowa, mimo że w poprzednich dniach zdołała się utrzymać, osunęła się w dół w ślad za nastrojami risk-off.

Tydzień powoli dobiega końca i sentyment może pozostać dominującym czynnikiem w piątkowym handlu. Kalendarz ekonomiczny jest bardzo skromny i zawiera jedynie kilka drugorzędnych danych, takich jak kanadyjska sprzedaż detaliczna czy raport o zatrudnieniu w Polsce. Prezes ECB Lagarde wygłosi przemówienie podczas sesji plenarnej poświęconej globalnym perspektywom gospodarczym na Światowym Forum Ekonomicznym online. Członkowie Fed nie będą mogli wygłaszać przemówień, ponieważ rozpoczął się już okres zaciemnienia mediów przed posiedzeniem (następne posiedzenie Fed - środa 26 stycznia 2022 r.).

10:00 - Polska, produkcja przemysłowa za grudzień. Oczekiwana: 13,0% r/r. Poprzednio: 15.2% r/r

10:00 - Polska, raport z rynku pracy za grudzień.

  • Wzrost zatrudnienia. Spodziewane: 0.7% r/r. Poprzednio: 0.7% r/r

  • Wzrost wynagrodzeń. Oczekiwany: 9% r/r. Poprzednio: 9.8% r/r

14:30 - Kanada, sprzedaż detaliczna za listopad.

  • Headline. Spodziewane: 1.2% m/m. Poprzednio: 1.6% m/m

  • Ex-auto. Oczekiwano: 1.2% m/m. Poprzednio: 1.3% m/m

Przemówienia bankierów centralnych

  • 13:30 - Prezes EBC Lagarde

Raporty o wynikach na Wall Street

  • IHS Market (INFO.US) - przed otwarciem rynku

  • Schlumberger (SLB.US) - przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót