Kalendarz ekonomiczny: Kluczowe dane Z USA i Wielkiej Brytanii

09:45 16 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Negatywne prognozy dla niemieckiego indeksu ZEW w lipcu
  • Publikacja danych o sprzedaży detalicznej i produkcji w USA po południu
  • Wieczorne przemówienie Powella

 10:30 - Dane z rynku pracy za maj z Wielkiej Brytanii. Dane ze Zjednoczonego Królestwa, były ostatnio ogromnym rozczarowaniem. Indeksy PMI spadły, zaś dane o produkcji były gorsze od oczekiwań. Jedynie CPI utrzymało się na stałym poziomie. Dodatkowo nadal nie wiadomo, kto będzie następnym premierem. GBPUSD utrzymuje się w okolicach wielomiesięcznych minimów, dlatego dzisiejsze dane z rynku pracy mogą wywołać długo oczekiwany impuls cenowy. Prognozuje się, że tempo wzrostu płac w czerwcu przyspieszy do 3,2% r/r z poziomu 3,1% r/r w kwietniu, a stopa bezrobocia pozostanie na niezmienionym poziomie 3,8%.

11:00 - Niemiecki indeks nastrojów ZEW za lipciec. Niemieckie dane negatywnie odbijały się na europejskich aktywach w ostatnim czasie. Zarówno indeks PMI dla przemysłu, jak i wskaźnik koniunktury ZEW spadły. Ten ostatni odnotował gwałtowne osunięcie z -2,1 pkt do -21,1 pkt w czerwcu, a rynek oczekuje, że to nie koniec spadków. Przewidywania mówią, że w lipcu indeks obniży się do poziomu -22,1 pkt. Taki obrót spraw, a także dalsze spadki mogą mieć bezpośredni wpływ na wycenę euro i europejskich akcji.

14:30 - Amerykańska sprzedaż detaliczna za czerwiec. Pomimo gwałtownego spadku globalnej aktywności produkcyjnej, gospodarka amerykańska utrzymuje się w całkiem dobrej kondycji. Sprzedaż detaliczna w USA odnotowała wzrosty przez trzy miesiące z rzędu (od marca do maja), a kolejne oznaki zdrowej gospodarki mogą sprawić, że Fed ponownie rozważy sens łagodzenia polityki monetarnej. Przewiduje się, że wskaźnik główny wykaże wzrost o 0,1% m/m, podczas gdy miara bazowa (z wyłączeniem samochodów i paliw) wzrośnie o 0,3% m/m.

15:15 - USA, czerwcowe dane o produkcji przemysłowej i przetwórstwie. Dane o produkcji przemysłowej w USA w 2019 r. były mieszane, jednakże przeważały miesiące, w których odnotowano wzrosty. Tego samego jednak, nie można powiedzieć o przetwórstwie, ponieważ wykazywało ono spadki od stycznia do kwietnia. Aktywność w przetwórstwie wzrosła dopiero w maju, a kolejny miesiąc wzrostu może oznaczać poprawę sentymentu do dolara amerykańskiego. Oczekuje się, że produkcja przemysłowa wzrośnie o 0,1% m/m w czerwcu, podczas gdy produkcja przetwórstwa również utrzyma trend wzrostowy i wzrośnie o 0,2% m/m.

22:40 - Raport API o zapasach ropy naftowej. W zeszły tygodniu zarówno raport API jak i DOE dotyczący ropy wskazywał na spadki zapasów, co stanowiło jeden z kilku czynników wzrostowych dla tego surowca. Dodatkowo sztormowa pogoda w Zatoce Meksykańskiej, również stała się czynnikiem powodującym wzrost ceny, gdyż rynek obawiał się o ciągłość dostaw. Jednakże, sytuacja pogodowa uległa znacznej poprawie i prace nad wydobyciem znowu ruszyły. Teraz pozostaje jednak pytanie, czy zakłócenia znajdą odzwierciedlenie w danych o zapasach?

Przemowy bankierów centralnych:

  • 14:00 - Przewodniczący Banku Anglii Carney
  • 14:15 - Bostic (Fed)
  • 14:15 - Bowman (Fed)
  • 18:20 - Kaplan (Fed)
  • 19:00 - Przewodniczący Rezerwy Federalnej Powell
  • 21:30 - Evans (Fed)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót