Kalendarz ekonomiczny: Koronawirus pozostaje w centrum uwagi

08:45 29 czerwca 2020
  • Rynki skupiają się na wzroście liczby przypadków koronawirusa

  • Nie oczekuje się zmiany poziomu inflacji w Niemczech w czerwcu

  • W dalszej części tygodnia poznamy między innymi protokół z ostatniego posiedzenia FOMC i raport NFP

Podczas dzisiejszej sesji nie należy oczekiwać powyżej zmienności, w kalendarzu nie znajdziemy istotnych danych makro, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na rynek. W poniedziałek publikowane będą dane wstępne o inflacji z Niemiec oraz dane z rynku nieruchomości w USA. Niemniej aktualnie rynki skupiają się na informacjach dotyczących koronawirusa, a w szczególności na sytuacji w USA, gdzie pod koniec ubiegłego tygodnia mówiono o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w związku z szerzącą się pandemią.

Zaplanowane na dziś odczyty:

14:00 - Niemcy, Inflacja CPI za czerwiec. Oczekiwania: 0,6% r/r. Poprzednio: 0,6% r/r

16:00 - USA, indeks podpisanych umów kupna domów w maju. Oczekiwania: 19,7% m/m. Poprzednio: -21.8% m/m

W dalszej części tygodnia warto zwrócić uwagę na:

  • Środa, 20:00 - minutes FOMC

  • Czwartek, 14:30 - raport NFP

  • Piątek - Dzień wolny w USA

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót