Kalendarz ekonomiczny: Minutes FOMC i przemówienie Bidena

08:53 7 kwietnia 2021
  • Europejskie rynki powinny otworzyć się płasko bądź nieznacznie wyżej

  • Publikacja minutes FOMC wieczorem

  • Biden wypowie się ws. planu infrastrukturalnego

Kontrakty futures wskazują, że dzisiejsza sesja europejska zacznie się płasko bądź nieznacznie wyżej. Nastroje na giełdach azjatyckich były mieszane, a sytuacja na rynku walutowym jest spokojna. 

Inwestorzy wydają się oczekiwać na wieczorną publikację protokołu z posiedzenia FOMC. Rynki chcą wiedzieć, czy pojawiła się dyskusja o szybszym zacieśnianiu polityki pieniężnej wobec lepszych prognoz gospodarczych. Warto wspomnieć, że 15 minut przed publikacją, Biden będzie mówił o swoim planie infrastrukturalnym, więc traderzy powinni przygotować się na wzrost zmienności już ok. godz. 19:45. 

Oprócz tego, inwestorzy poznają liczne rewizje indeksów PMI dla usług z Europy, a także zmianę zapasów ropy wg DOE.

09:15 - Hiszpania, indeks PMI dla dla usług w marcu. Oczekiwania: 46,8. Poprzednio: 43,1

09:45 - Włochy, indeks PMI dla dla usług w marcu. Oczekiwania: 49,1. Poprzednio: 48,8

09:50 - Francja, indeks PMI dla dla usług w marcu (dane finalne). Wstępny odczyt: 47,8

09:55 - Niemcy, indeks PMI dla dla usług w marcu (dane finalne). Wstępny odczyt: 50,8

10:00 - Strefa euro, indeks PMI dla dla usług w marcu (dane finalne). Wstępny odczyt: 48,8

10:30 - UK, indeks PMI dla dla usług w marcu (dane finalne). Wstępny odczyt: 56,8

14:30 - USA, bilans handlu zagranicznego w lutym. Oczekiwania: -$70,5 mld. Poprzednio: -$68,2 mld

16:30 - Zmiana zapasów ropy wg DOE

  • Ropa naftowa. Oczekiwania: -1,3 mln brk

  • Benzyna. Oczekiwania: +0,1 mln brk

  • Destylaty. Oczekiwania: +0,5 mln brk

19:45 - Przemówienie Bidena ws. planu infrastrukturalnego

20:00 - Publikacja “minutes” FOMC

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót