Kalendarz ekonomiczny: OPEC+ i dane z amerykańskiego rynku pracy

09:29 6 grudnia 2019
  • Producenci ropy naftowej mogą ogłosić dzisiaj głębsze cięcia.

  • USDCAD w oczekiwaniu na dane dotyczące rynku pracy z USA i Kanady.

Spotkanie OPEC+

Członkowie OPEC nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie szczegółów nowej umowy o obniżeniu produkcji. Mówi się jednak o dodatkowych cięciach w wysokości 500 kbp. Minister energetyki Arabii Saudyjskiej obiecał dziś "piękną wiadomość", więc handlujący ropą naftową powinni zachować czujność. Spotkanie zamknięte ma się rozpocząć o 12:00 czasu polskiego, a następnie odbędzie się konferencja prasowa.

Kluczowe dane na dzisiejszą sesję:

14:30 - USA, dane z rynku pracy za listopad. Dolar amerykański jest na dobrej drodze aby zakończyć tydzień najgorzej od pięciu miesięcy, a to z powodu kolejnych rozczarowujących danych. Środowy raport ADP zasygnalizował słaby wzrost zatrudnienia w listopadzie a wskaźniki ISM również rozczarowują. Dzisiejszy raport z rynku pracy będzie ostatnią szansą dla USD na odbicie w tym tygodniu. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) ma pokazać wzrost o 183 tys. Z kolei wzrost płac ma pozostać na niezmienionym poziomie 3% r./r.

14:30 - Kanada, dane z rynku pracy za listopad.  Od kanadyjskiego raportu z rynku pracy oczekuje się wzrostu o 10 tys. miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin i w pełnym wymiarze godzin.

16:00- USA, Indeks Uniwersytetu Michigan w grudniu.  Indeks zaufania konsumentów Conference Board zasygnalizował pogorszenie się sytuacji w listopadzie. Jednak wg Michigan nastroje konsumenckie mają przynieść się nieznacznie poprawić, rosnąć z 96,8 pkt. do 97 pkt. Oczekuje się też, że oba wskaźniki cząstkowe - dotyczące kondycji rynku i oczekiwań - powinny być wyższe.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót