Kalendarz ekonomiczny: Sprzedaż detaliczna z Kanady i spór pomiędzy FED a Treasury

09:13 20 listopada 2020
  • Departament Skarbu USA (Treasury) odmawia rozszerzenia niektórych programów pożyczek awaryjnych Fedu.
  • Dane o sprzedaży detalicznej z Kanady

Kalendarz ekonomiczny jest dziś lekki, a dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Kanadzie są jedynymi godnymi uwagi publikacjami. Biorąc pod uwagę brak ważniejszych odczytów, dzisiejszy handel będzie prawdopodobnie zdominowany przez doniesienia dotyczące konfliktu pomiędzy amerykańskim skarbem a Fed. Sekretarz Skarbu USA Steven Mnuchin powiedział, że nie przedłuży kilku programów pożyczek awaryjnych. Mnuchin zażądał również, aby Fed zwrócił do końca roku wszystkie niewykorzystane środki z ustawy CARES Act, które zostały przeznaczone na awaryjne programy pożyczkowe. W odpowiedzi Fed wydał własne oświadczenie, w którym wezwał do utrzymania "pełnego pakietu" kredytowego. Jest to pierwsza poważna oznaka niezgody pomiędzy dwoma największymi amerykańskimi decydentami w dziedzinie polityki gospodarczej, która przyczyniła się do zwiększenia obaw rynku o ożywienie gospodarcze.

  • 14:30 – Kanada, wskaźnik cen nowych nieruchomości (październik). Poprzednio: 1.2%
  • 14:30 – Kanada, sprzedaż detaliczna (wrzesień). Oczekiwania: 0.2%. Poprzednio: 0.4%
  • 14:30 – Kanada, bazowa sprzedaż detalicznam/m (wrzesień). Oczekiwania: 0.2%. Poprzednio: 0.5%
  • 16:00 – Strefa euro, wskaźnik zaufania konsumentów (listopad). Oczekiwania: -17.7. Poprzednio: -15.5
Przemówienia bakierów centralnych
  • 9:15 - Prezes EBC - Lagarde
  • 14:30 - Kaplan z Fed
Wyniki spółek:
  • Foot Locker Inc (FL.US) - przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót