Kalendarz ekonomiczny: Uwaga skupiona na FED

09:38 16 września 2020

• Wieczorem poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych w USA
• Po południu opublikowane zostaną dane o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych
• Dziś poznamy także dane o zapasach ropy naftowej

Podczas dzisiejszej sesji poznamy sporo odczytów, a zwieńczeniem dnia będzie decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych, którą poznamy o godzinie 20:00. Pomimo, że rynek nie oczekuje zmiany poziomu stóp, jest to kluczowe wydarzenie dzisiejszego dnia. Większa zmienność powinna się też pojawić po 20:30, kiedy rozpocznie się konferencja prasowa, której przewodniczył będzie preses Jerome Powell.  Poza tym dziś opublikwoane zostaną dane dotyczące sprzedaży detalicznej z USA. Warto także zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej, które zostaną opublikowane o 16:30 (wczorajszy raport API pokazał ogromny spadek zapasów ropy).

11:00– Strefa euro, bilanshandlowy (lipiec). Oczekiwania: 12,6 mld. Poprzednio: 21,2 mld
14:30 – Kanda, wskaźnik CPI r/r (sierpień). Oczekiwania:  0.4%.Poprzednio: 0.1%
14:30 – Kanda, wskaźnik CPI m/m (sierpień). Oczekiwania:  0.1%. Poprzedni​​​​​​​o: 0.0%
14:30- USA, sprzedaż detaliczna m/m(sierpień). Oczekiwania:  1.0%.Poprzedni​​​​​​​o: 1.2%
14:30  - USA, sprzedaż detaliczna bez samochodów m/m (sierpień). Oczekiwania:  0.9%. Poprzedni​​​​​​​o: 1.9%
16:30 -  Zmiana zapsaów ropy naftowej. Oczekiwania: 2,1 mln. Poprzedni​​​​​​​o: 2.0 mln
20:00 - Decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych
20:30-  Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót