Kalendarz Ekonomiczny: Ważne dane z rynku pracy w Wielkiej Brytanii

08:14 10 września 2019

Podsumowanie:

  • Dane z rynku pracy w Wielkiej Brytanii za lipiec
  • Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy w USA wg. JOLTS za lipiec
  • Cotygodniowy raport API dotyczący amerykańskich zapasów ropy naftowej

10:30 - Wielka Brytania, dane z rynku pracy za lipiec. Wczorajsze dane dotyczące PKB, pomimo faktu, że w brytyjskim parlamencie nie działo się najlepiej, zaskoczyły rynek pozytywnie (wzrosło bowiem do 0,3% m/m w stosunku do miesiąca poprzedniego). Taki obrót spraw może zaskakiwać, gdyż ciągła niepewność i perturbacje w Izbie Lordów nie powinny stanowić czynnika wzrostowego. Warto jednak dodać, że wczorajsze obrady dały szerszy pogląd na obecna sytuację. Wiemy, że plan Johnsona dotyczący przyspieszonych wyborów został odrzucony, zaś parlament dostał prawne pozwolenie na prośbę o przedłużenie terminu Brexitu. Jeśli powyższy stan rzeczy utrzyma się przez dłuższy okres, możliwe że w najbliższym czasie dane makroekonomiczne ze Zjednoczonego Królestwa, znów zaczną pokazywać przyzwoite wyniki. Konsensus rynkowy wskazuje na wzrost zasiłków dla bezrobotnych do poziomu 29,3 tys z wcześniejszego pułapu 28 tys. Jeśli zaś chodzi o średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem premii i stopę bezrobocia, przewiduje się, że zostaną one na niezmienionym poziomie tj odpowiednio 3,7% dla pierwszego odczytu i 3.9% dla drugiego. 

14:15 - Kanada, dane o rozpoczętych budowach nowych domów w sierpniu. Szacunkowa mediana wskazuje na spadek wskaźnika do poziomu 215 tys z wcześniejszego pułapu 222 tys. 

16:00 - USA, nowo otwarte miejsca pracy - raport JOLTS za lipiec. Ostatnie dane dotyczące nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w USA nie wypadły najlepiej. Odnotowano bowiem spadek wskaźnika do 130 tys z wcześniejszego pułapu 159 tys. Jeśli i dzisiejsze dane dostarczą negatywnych informacji, może być to pewnego rodzaju sygnał, który zapali czerwoną lampke FOMC co do przyszłości amerykańskiej gospodarki. Konsensus rynkowy wskazuje na spadek wskaźnika do poziomu 7,311 miliona, z wcześniejszego pułapu 7,348 miliona. 

22:30 - USA, cotygodniowy raport API dotyczący zapasów ropy naftowej. Ostatnie przewidywania instytutu co do stanu amerykańskich zapasów miały całkiem spore pokrycie z oficjalnymi raportami DoE. Stąd też inwestorzy śledzący rynek surowców, w szczególności ropy naftowej powinni być czujni co do dzisiejszych informacji

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót