Kalendarz makro - Amerykańska inflacja w centrum uwagi

09:17 14 września 2021
  • Rynki europejskie otwierają się płasko
  • Inflacja w USA o godzinie 14:30
  • Raport API po sesji na Wall Street

Sesja kasowa w Europie rozpoczyna się bardzo mieszanie. Większość indeksów zyskuje, choć są to relatywnie małe wzrosty. Sytuacja na rynku walutowym jest raczej spokojna, główne waluty nie doświadczają większych ruchów. Wyjątkiem jest dolar australijski, który po gołębich uwagach szefa RBA Lowe’a traci wyraźnie na wartości.

Kalendarz ekonomiczny na dziś nie jest zbyt mocno rozbudowany, ale zaplanowano jeden ważny odczyt – inflację CPI w USA za sierpień. Rynek oczekuje nieznacznego spowolnienia dynamiki cen konsumpcyjnych – zarówno głównych, jak i bazowych. Zwracamy uwagę, że w przyszłym tygodniu posiedzenie Fed, dlatego dane inflacyjne będą uważnie obserwowane. Kolejne przyspieszenie może popsuć nastroje na giełdach.

Kalendarz:

14:30 USA, inflacja CPI za sierpień.

  • Główny odczyt. Oczekiwane: 5,3% r/r. Poprzednio: 5,4% r/r
  • Inflacja bazowa. Oczekiwane: 4,2% r/r. Poprzednie 4,3% r/r

22:40 USA, raport API o zapasach ropy. Oczekiwane: -2,5 mb

Przemówienia bankierów centralnych

13:30 Prezes Bundesbanku Weidmann

19:45 EBC McCaul

Wyniki w USA:

FuelCell (FCEL.US) - przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót