Kalendarz makro - Amerykańska sprzedaż detaliczna w centrum uwagi

09:33 16 września 2021
  • Pozytywne otwarcie na europejskich indeksach po ostatnich wyprzedażach
  • Raport sprzedaży detalicznej w USA za sierpień o 14:30
  • Przemówienie prezes EBC Lagarde

W końcu po kilku dniach wyprzedaży przychodzi mocne rozpoczęcie sesji europejskiej, gdzie niektóre wzrosty sięgają blisko 1,0%. Dolar amerykański i jen japoński należą do walut o najlepszych wynikach o poranku, podczas gdy dolar australijski wycofuje się po słabym raporcie z rynku pracy. Metale szlachetne są pod presją siły amerykańskiej waluty oraz braku zdecydowania na rynku obligacji.

Nadchodzący dzień zapowiada się ciekawie, gdyż inwestorom zostanie zaproponowany jeden z kluczowych odczytów tygodnia - dane o sprzedaży detalicznej w USA za sierpień. Oczekuje się, że raport pokaże kolejny miesięczny spadek. Poza tym wczesnym popołudniem zostaną opublikowane dane z kanadyjskiego rynku nieruchomości oraz regularny raport o liczbie nowych bezrobotnych w USA.

Kalendarz:

11:00 Strefa euro, bilans handlowy za lipiec. Oczekiwane: 15,5 mld euro. Poprzednio: 12,4 mld euro

14:00 Polska, bazowa inflacja CPI za sierpień. Oczekiwane: 3,9% r/r. Poprzednio: 3,7% r/r

14:15 Kanada, rozpoczęte budowy mieszkań w sierpniu. Oczekiwane: 269 tys. Poprzednio: 272,2 tys.

14:30 USA, sprzedaż detaliczna w sierpniu.

Główny odczyt. Oczekiwane: -1,0% m/m. Poprzednio: -1,1% m/m

Bez samochodów. Oczekiwane: -0,2% m/m. Poprzednio: -0,4% m/m

14:30 USA, wstępne wnioski o zasiłek. Oczekiwane: 317 tys. Poprzednio: 310 tys.

14:30 Kanada, sprzedaż hurtowa w lipcu. Oczekiwane: -1,9% m/m. Poprzednio: -0,8% m/m

Przemówienia bankierów centralnych:

14:00 Prezes EBC Lagarde

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót