Kalendarz makro: Decyzja BoC, wyniki kwartalne Tesli

09:28 25 stycznia 2023
 • Indeksy europejskie otwierają się w mieszanych nastrojach

 • Uwaga skupiona na dzisiejszej decyzji BoC
 • Raporty kwartalne m.in. od Tesli i Boeinga

Europejskie indeksy giełdowe rozpoczęły dzisiejszą sesję kasową na Starym Kontynencie bez większych zmian. Surowce wycofują się po umocnieniu USD, a metale przemysłowe, ropa i metale szlachetne notują spadki. Dolar australijski zyskuje na wartości w stosunku do innych walut G10 po wyższym niż oczekiwano odczycie CPI za IV kwartał 2022 roku.

Kalendarz ekonomiczny na dziś może wyglądać lekko, ale zawiera kilka ważnych publikacji. Niemiecki odczyt Ifo jest kluczowym wydarzeniem porannej sesji europejskiej. Po południu sytuacja stanie się bardziej interesująca dzięki decyzji Banku Kanady zaplanowanej na godzinę 16:00. Oczekuje się, że Bank podniesie stopy o 25 punktów bazowych.

10:00 - Niemcy, indeks IFO za styczeń. Oczekiwany: 90.2. Poprzedni: 88.6

10:00 - Polska, stopa bezrobocia za grudzień. Oczekiwane: 5.2%. Poprzedni: 5.1%

16:00 - Decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych

16:30 - Raport DOE o zapasach ropy naftowej w USA.

 • Zapasy ropy naftowej. Oczekiwane: +1,6 mb (API: +3,38 mb)

 • Zapasy benzyny. Oczekiwane: +2,1 mb (API: +0,62 mb)

 • Zapasy destylatów. Oczekiwane: -1,6 mb (API: -1,93 mb)

Najważniejsze raporty wynikowe z Wall Street:

 • Boeing (BA.US) - przed otwarciem sesji

 • AT&T (T.US) - przed otwarciem sesji

 • US Bancorp (USB.US) - przed otwarciem sesji

 • Nasdaq (NDAQ.US) - przed otwarciem sesji

 • Tesla (TSLA.US) - po zamknięciu sesji

 • IBM (IBM.US) - po zamknięciu sesji

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót