Kalendarz makro - Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych i decyzje banków centralnych

09:44 26 marca 2020
  • Oczekiwany wzrost liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w USA 

  • Decyzje ws. stóp procentowych BoE i CNB

  • Przemówienie Powella o godz. 12:05

Dziś zostaną zaprezentowane najbardziej oczekiwane dane tego tygodnia - liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w USA. Szacunki wskazują nawet na kilka milionów nowych bezrobotnych. Oprócz tego, Bank Anglii (BoE) oraz Narodowy Bank Czech (CNB) ogłoszą swoje decyzje ws. stóp procentowych. Ten pierwszy najprawdopodobniej zostanie przy obecnych poziomach stóp, ale ten drugi powinien dokonać obniżki. Wreszcie Przewodniczący Rezerwy Federalnej Powell dokona wywiadu w telewizji o godz. 12:05.

13:00 - Narodowy Bank Czech, decyzja ws. stóp procentowych. Oczekiwania: 1,25%. Poprzednio: 1,75%.

12:00 - Bank Anglii, decyzja ws. stóp procentowych. W tym miesiącu bank centralny Wielkiej Brytanii obniżył już stopy do rekordowo niskiego poziomu 0,1% i wdrożył program QE. Tym samym oczekuje się, że bank nie dokona dziś żadnych zmian i skupi się na ocenie bieżącej sytuacji. Będzie to jednocześnie pierwsze “zwyczajne” posiedzenie nowego Przewodniczącego BoE, Andrew Bailey’ego. 

13:30 - USA, PKB w IV kw. (dane finalne). Oczekiwania: 2,1% kw/kw.

13:30 - USA, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Od ostatniego kryzysu finansowego, dane te były głównie pomijane przez rynki. Jednakże w obliczu kolejnych zawirowań gospodarczych, dane wydają się być kluczowym wyznacznikiem skutków koronawirusa. Nikt nie wie czego dokładnie oczekiwać, jednak niektórzy wskazują, że liczba może wynieść nawet 4 miliony! Aby uzmysłowić rozmiar tej prognozy, podczas ostatniego kryzysu najwyższe wartości wyniosły 650-700 tys.

Przemówienia bankierów centralnych

  • 12:05 - Przewodniczący Fedu Powell

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót