Kalendarz makro: paczka danych z USA

10:33 15 marca 2019

Podsumowanie:

  • Dane z USA mogą ulec poprawie
  • Sprzedaż przemysłowa w Kanadzie ma wzrosnąć po dwóch miesiącach spadku
  • Finalne odczyty inflacji w Eurolandzie

W piątkowym kalendarzu uwaga zostanie poświęcona głównie danym z USA. Poznamy dane o produkcji przemysłowej oraz nastroje konsumentów Uniwersytetu Michigan. Oprócz tego, opublikowane zostaną dane na temat europejskiej inflacji. Na uwagę zasługuje również odczyt sprzedaży przemysłowej z Kanady, co może zwiększyć zmienność na dolarze kanadyjskim.

11:00 - Strefa euro, inflacja CPI za luty (rewizja). Dzisiejszy odczyt będzie rewizją danych wstępnych. W związku z tym jest mało prawdopodobne, żeby miało dojść do większych ruchów. Poznamy jednak dane szczegółowe na temat zmian cen w poszczególnych grupach produktów, które mogą dać ciekawy obraz na stan europejskiej gospodarki. 

13:30 - Kanada, sprzedaż przemysłowa w styczniu. Dolar kanadyjski odzyskał nieco gruntu pod nogami w stosunku do amerykańskiej waluty po solidnym raporcie z kanadyjskiego rynku pracy. Jednak kanadyjska sprzedaż w przemyśle była dosyć rozczarowująca w listopadzie i grudniu 2018 r. Kolejny spadek w skali miesięcznej może spowodować, że dolar kanadyjski może  ponownie oddać swoje wcześniejsze zyski. Konsensus rynkowy przewiduje wzrost o 0,4% m/m.

Odczyty ze Stanów Zjednoczonych:
13:30 - Indeks Empire dla produkcji za marzec. Konsensus: 10 pkt, poprzednio: 8,8 pkt.
14:15 - Produkcja przemysłowa za luty. Konsensus: 0,4% m/m, poprzednio: -0,6% m/m.
15:00 - Nastroje konsumentów Uniwersytetu Michigan w marcu. Konsensus: 95,3 pkt, poprzednio: 93,8 pkt.

Jak widać, oczekuje się poprawy w każdym przypadku. Dane UoM będą najbardziej obserwowane przez uczestników rynku.

Bankierzy centralni:

  • 10:00 - Rehn z EBC

EURUSD po ostatnich wzrostach pozostaje w okolicach pierwszej strefy oporowej. Źródło: xStation5.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót