Kalendarz Makro: Przesłuchanie Powella

09:32 23 lutego 2021
  • Europejskie indekst otwierają się wyżej

  • Powell będzie zeznawał przed Kongresem

Europejskie rynki akcyjne zyskują od początku sesji, co może mieć związek z dobrymi nastrojami w trakcie sesji azjatyckiej. Dzisiaj ważne wydarzenie w postaci przesłuchania Powella przed Kongresem, który prawdopodobnie będzie wypowiadał się na temat fiskalnej stymulacji oraz jej wpływu na zagrożenie inflacją. Tekst wstępnej wypowiedzi powinien być wypuszczony ok. godzinę przed przesłuchaniem. 

Oprócz przesłuchania Powella dzisiejszy kalendarz jest niemal pusty i jedyne ważniejsze dane z sesji europejskiej będą dotyczyć finalnego odczytu inflacji. Oprócz przesłuchania Powella z USA poznamy indeks zaufania konsumentów oraz indeks Fed z Richmond. Po sesji na Wall Street raport API na temat zapasów ropy. 

11:00 Strefa euro - Inflacja CPI za styczeń (finalna):

  • Główny odczyt - oczekiwania: 0,9% r/r
  • Bazowy - oczekiwania: 1,4% r/r

16:00 USA - Przesłuchanie Powella przed Kongresem

16:00 USA - Indeks zaufania konsumentów Conference Board za luty:

  • Oczekiwania: 90,0; poprzednio: 89,3

16:00 USA - Indeks Fed z Richmond za luty:

  • Oczekiwania: 16; poprzednio: 14

22:40 USA - Raport API:

  • Oczekiwania: -5,3 mln brk

Przemówienia bankierów:

  • Szef BoC Macklem

Wyniki spółek w USA:

  • Macy's (M.US) - przed otwarciem
  • Home Depot (HD.US) - przed otwarciem

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót