Kalendarz makro – Wstępne indeksy PMI i przemówienie Bidena

09:20 22 stycznia 2021
 • Europejskie rynki mieszanie w trakcie startu
 • Wstępne indeksy PMI z Europy oraz USA
 • Joe Biden będzie przemawiał wieczorem

Europejskie publikacje indeksów PMI z pewnością nie będą należały do dobrych, biorąc pod uwagę przedłużenie obostrzeń. We Francji rozczarowały usługi, ale pozytywnie zaskoczył przemysł, który nieznacznie wzrósł w porównaniu do grudniowego odczytu. Oprócz PMI z USA dzisiaj dla tego kraju ważne jest również przemówienie nowego prezydenta Joe Bidena.

09:30 Niemcy – Indeksy PMI:

 • Przemysł. Oczekiwania: 57,5; poprzednio: 58,3
 • Usługi. Oczekiwania: 45,3; poprzednio: 47,0

10:00 Polska – Sprzedaż detaliczna za grudzień. Oczekiwania: -2,3% r/r; poprzednio: -5,3% r/r

10:30 UK – Indeksy PMI:

 • Przemysł. Oczekiwania: 53; poprzednio: 58,3
 • Usługi. Oczekiwania: 45,3; poprzednio: 47,0

14:30 Kanada – Sprzedaż detaliczna. Oczekiwania: 0,1% m/m; poprzednio: 0,4% m/m

15:45 USA – Indeksy PMI:

 • Przemysł. Oczekiwania: 56,5; poprzednio: 57,1
 • Usługi. Oczekiwania: 53,6; poprzednio: 54,8

17:00 USA – Zapasy ropy wg DOE:

 • Zmiana zapasów ropy. Oczekiwania: -0,3 mln brk
 • Zmiana zapasów destylatów. Oczekiwania: 0,8 mln brk
 • Zmiana zapasów benzyny. Oczekiwania: 3,0 mln brk

20:45 USA – Przemówienie Bidena

Wyniki spółek:

 • Schlumberger (SLB.US) – przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót