Kalendarz makro - Zapasy ropy w oraz wyniki spółek z USA

09:24 21 lipca 2021
  • Rynki europejskie otwierają się płasko
  • Raport DOE opublikowany zostanie o 16:30
  • Coca-Cola i Johnson & Johnson wśród raportujących o zarobkach

Europejskie giełdy otwierają się dosyć płasko po wczorajszej silnej wyprzedaży, ale jednocześnie wyraźnym odbiciu na Wall Street. Nadchodząca sesja prawdopodobnie będzie spokojna, przynajmniej, jeśli chodzi o publikacje danych ekonomicznych. Na dziś nie zaplanowano żadnych publikacji danych, które mogłyby mieć większy wpływ na rynek. Jednak raport DOE o 16:30 może zwiększyć zmienność na rynku ropy, zwłaszcza po wczorajszym raporcie API, który niespodziewanie pokazał wzrost zapasów. Szereg dużych amerykańskich spółek opublikuje wyniki finansowe za II kwartał przed otwarciem sesji na Wall Street, m.in. Coca-Cola czy Johnson & Johnson.

10:00 Polska, sprzedaż detaliczna w czerwcu. Oczekiwanie: 11,5% r/r. Poprzednio: 19,1% r/r

16:30 USA, raport DOE o zapasach ropy:

  • Zapasy ropy. Oczekiwane: -4,1 mb
  • Zapasy benzyny. Oczekiwane: -1,4 mb
  • Zapasy destylatów. Oczekiwane: 0 mb

Najważniejsze wyniki w USA:

Anthem (ANTM.US) - przed otwarciem rynku

Baker Hughes (BKR.US) - przed otwarciem rynku

Coca-Cola Company (KO.US) - przed otwarciem rynku

Harley-Davidson (HOG.US) - przed otwarciem rynku

Johnson & Johnson (JNJ.US) - przed otwarciem rynku

Verizon Communications (VZ.US) - przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót