Kalendarze ekonomiczny: Inflacja z USA i dane z brytyjskiego rynku pracy

08:00 13 sierpnia 2019

Podsumowanie:

  • Raport z brytyjskiego rynku pracy za lipiec
  • Wskaźnik nastroju ekonomicznego ZEW w Niemczech za sierpień
  • Inflacja CPI z USA za lipiec kluczowym odczytem dnia

10:30 - Wielka Brytania, raport z rynku pracy za czerwiec. Jak powszechnie wiadomo, napięta sytuacja polityczna związana z Brexitem nie wpływa pozytywnie na gospodarkę w Wielkiej Brytanii. Ostatnie odczyty PKB, tylko potwierdziły tą tezę - dla przypomnienia spadek do -0,2% k/k za wcześniejszego poziomu 0,5% k/k. Dane o produkcji dóbr w fabrykach również nie powaliły na kolana. Jeśli i dzisiejsza publikacja okaże się niezadowalająca, funt ponownie może znaleźć się pod presją. Konsensus rynkowy wskazuje na przyspieszenie tempa wzrostu płac do 3,7% r/r z wcześniejszego poziomu 3,4% r/r. Z

11:00 - Niemcy, indeks ZEW za sierpień. Oczekiwania co do “miękkich odczytów”  wskaźnika w Niemczech, ale także w innych gospodarkach europejskich, zostały zachwiane z racji dużego niepokoju rynku co do widma recesji gospodarczej. Stąd też konsensus rynkowy zakłada spadek indeksu do -28 z wcześniejszego poziomu -24,5.

14.00 - Polska, Saldo obrotów bieżących za czerwiec

14:30 - USA, inflacja CPI za lipiec. Musimy pamiętać, że obniżenie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w ubiegłym miesiącu nie wyklucza możliwości dalszego luzowania polityki monetarnej, ale również jej nie potwierdza. Jeśli dzisiejszy odczyt wskaże na większa inflację niż zakłada konsensus rynkowy, to może on wywołać pewnego rodzaju podział w kuluarach FOMC. Tak czy inaczej, oczekuje się, że główny wskaźnik CPI wzrośnie do 1,7% z 1,6% w ujęciu rocznym , podczas gdy bazowy wskaźnik inflacji CPI pozostanie na niezmienionym poziomie 2,1% r/r.

18:00 - Włochy, obrady we włoskim parlamencie. Spekuluje się, że w trakcie dzisiejszych obrad włoskiego parlamentu może zostać ustalony termin głosowania nad wotum zaufania dla rządu. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót