Kawa zyskuje przez reala po weekendowych wyborach w Brazylii

18:27 3 października 2022

Jednym z ważniejszych wydarzeń za Oceanem w trakcie minionego weekendu były wybory prezydenckie w Brazylii. Swojego stołka broni prawicowy Bolsonaro przeciwko byłemu prezydentowi Lula da Silva o zdecydowanie lewicowych poglądach. Pierwszą turę wygrał da Silva, ale nie był w stanie zapewnić sobie natychmiastowego zwycięstwa (48,4% wobec 43,2 dla Bolsonaro). 

Skąd taka reakcja? Rynek obawiał się wygranej da Silvy w pierwszej turze i z pewnością nie jest on uznawany za rynkowego kandydata. Jeśli chce zapewnić sobie stołek prezydencki, będzie musiał złożyć obietnice rynkowi i biznesowi. Z drugiej strony rynek wciąż ma nadzieje, że Bolsonaro będzie mógł wygrać te wybory, gdyż jest on m.in. zwolennikiem prywatyzacji. Warto jednak pamiętać, że Bolsonaro jest dosyć kontrowersyjnym politykiem pod względem poglądów, a Brazylia jest świadkiem bardzo częstych skandali korupcyjnych. 

Mimo wszystko BRL jest bardzo mocny do dolara, co pomaga kawie. Drogi BRL powoduje, że producenci wolą zatrzymać zapasy kawy w swoim kraju.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót