Kolejne spadki funta po rezygnacjach w parlamencie

15:44 22 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Dalsze rezygnacje parlamentarzystów z powodu obaw przejęcia władzy przez Borisa Johnsona
  • Głosowanie nad nowym liderem zakończy się dzisiaj wieczorem, wyniki poznamy dopiero jutrzejszego dnia
  • Formacja spadającej gwiazdy na parze EURGBP na tygodniowym interwale czasowym

Funt nie rozpoczął zbyt dobrze kolejnego tygodnia na rynkach finansowych, choć nie można również stwierdzić, że waluta znajduje się w totalnym odwrocie. To znów polityka przejmuje stery, jeśli chodzi o dalsze losy brytyjskiego funta. Można stwierdzić, że w brytyjskiej polityce dzieje się aktualnie dosyć sporo. Sir Alan Duncan - minister spraw zagranicznych, ustąpił ze stanowiska i przewiduje się, że jest to jedynie pierwsza z licznych dalszych rezygnacji. Wszystko za sprawą przewidywań dotyczących objęcia stanowiska premiera w Wielkiej Brytanii. Przeciwnicy Borisa Johnsona całkiem poważnie biorą pod uwagę możliwość zwycięstwa tego kandydata.

Funt traci w stosunku do koszyka głównych walut, wydarzenia polityczne to główny powód deprecjacji waluty. Źródło: xStation5

Dwaj członkowie Partii Konserwatywnej, którzy należą do brytyjskiego parlamentu zapowiedzieli, że ustąpią ze swoich stanowisk, jeśli Boris Johnson wygra batalię o przywództwo z ministrem spraw finansów - Philipem Hammondem, czy sekretarzem sprawiedliwości Davidem Gauke. Głównym celem obecnego faworyta na miejsce premiera Wielkiej Brytanii jest doprowadzenie planu Brexitu do końca, czyli do 31 października, nawet jeśli będzie to oznaczać odejście z Unii Europejskiej bez porozumienia. Parlament jest mocno podzielony co do sprawy porozumienia, dlatego taki obrót spraw zwiastuje, że nowy gabinet zapełni się głównie silnymi zwolennikami twardego Brexitu.

Termin głosowania wśród członków partii konserwatywnej kończy się o 17:00. Oczekuje się, że rezultaty poznamy już jutro. Ogromną niespodzianką dla rynków byłoby, gdyby Boris Johnson nie został zwycięzcą głosowania. Mogłoby to mieć znaczenie dla samej waluty - funta szterlinga. Z racji tego, że Johnson postrzegany jest jako kandydat z podejściem bardziej “hard brexitowym”, przypuszcza się że jego polityka nie daje szansy na szybką odbudowę pozycji GBP. Jednakże w razie niezrealizowania scenariusza, mógłby to być kluczowy moment zwrotny w tym długookresowym trendzie spadkowym, który aktualnie obserwujemy. Warto również pamiętać, że brak wygranej Johnsona może doprowadzić do pojawienia się większej ilości znaków zapytania, a wiadomo rynek nie lubi tego najbardziej. 

Jest to już jedenasty tydzień z rzędu, kiedy obserwujemy deprecjację funta wobec euro. Ten niechlubny rekord jest głównym powodem, dlaczego rynek skłania się do ekstremalnych niedźwiedzich nastrojów. Ryzyko spadkowe dla waluty jest oczywiste, ale istnieje pewnego rodzaju poczucie, że obecny pogląd jest nieco zbyt pesymistyczny. Biorąc pod uwagę, że Boris jest bardziej politycznym oportunistą niż głęboko ideologicznym zwolennikiem Brexitu, można zakładać, że może on złagodzić swoje stanowisko w przyszłości. 

EURGBP przez kolejnych 11 tygodni z rzędu znajduje się w trendzie wzrostowym. Pojawiły się jednak pewne obawy, że aprecjacja euro może się wkrótce zakończyć. Dłuższe knoty nad ostatnimi świecami zwiastują rysowanie się formacji spadającej gwiazdy. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót