Komentarz giełdowy: Ciąg dalszy przeceny na rynku akcji

18:12 18 września 2020

Koniec tygodnia nie przynosi dobrych wiadomości dla inwestorów giełdowych. Na głównych parkietach na całym świecie dominuje dziś kolor czerwony. Za taki stan rzeczy może być odpowiedzialnych kilka czynników. Przede wszystkim warto wspomnieć o środowej decyzji Fed, który utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Część inwestorów była jednak rozczarowana, ponieważ spodziewali się oni prawdopodobnie jakichś dodatkowych działań ze strony Rezerwy Federalnej. Ponadto posiedzenia BoE i BoJ również nie przyniosły nic nowego, a utrzymujący się impas pomiędzy Demokratami, a Republikanami czyli ciągły brak porozumienia w sprawie pakietu fiskalnego nie pomaga w polepszeniu sentymentu rynkowego.

Zmienność na głównych parkietach na Starym Kontynencie była dziś umiarkowana. Przez większość sesji oberwaliśmy ruch boczny, spadki pojawiły się dopiero w drugiej połowie dnia. Indeksy w Europie zakończyły handel pod kreską. Niemiecki indeks DAX stracił 0,7%, dokładnie tyle samo przecenił się londyński FTSE100, podczas gdy francuski CAC40 stracił aż 1,2%. Z kolei największą przecenę mogliśmy obserwować na hiszpańskim IBEX35, gdzie wyprzedaż przekroczyła 2%. Gorsze nastroje były także widoczne na GPW, gdzie indeks dwudziestu największych spółek stracił 0,8%. Wśród blue chipów najgorzej radziły sobie dziś akcje PGNiG, Lotosu oraz PKN Orlen. 

Patrząc z kolei na rynek akcji w USA, również widać wyraźne cofnięcie. Indeksy giełdowe za oceanem tracą już trzecią sesję z rzędu. Aktualnie najmocniej przecenia się Nasdaq, gdzie obserwujemy ponad 1,6% spadek, z kolei S&P500 i Dow Jones tracą odpowiednio 1,1% i 0,7%. Do końca dzisiejszej sesji jeszcze sporo czasu, jednak zmienność jak na dzień “Trzech Wiedźm” jest dziś umiarkowana. 

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót