Komentarz giełdowy: Cofnięcie na rynku akcji w Europie

18:50 25 stycznia 2021

Pierwsza sesja w nowym tygodniu handlowym przyniosła wyhamowanie wzrostów na rynku akcji. Pomimo, że godziny nocne wskazywały na dobre nastroje i wyższe otwarcie parkietów w Europie, tak już przed godziną 9:00 było widać przejęcie inicjatywy przez sprzedających. Z każdą kolejną godziną główne indeksy giełdowe schodziły na niższe poziomy i pomimo próby wykonania korekty w drugiej połowie dnia, ostatecznie dzień zakończył się w rejonach sesyjnych minimów.

Niemiecki indeks giełdowy DAX zamknął poniedziałkową sesję 1,62% niżej, podobnie jak francuski CAC40, który przecenił się 1,57%. Na rynku akcji widać więc pewną nerwowość, która może doprowadzić do pogłębienia korekty w kolejnych dniach. Sytuacja techniczna na niemieckim Daxie wygląda szczególnie ciekawie. Na dzisiejszej sesji doszło bowiem do wybicia linii szyki szerokiego układu głowy z ramionami (którą dobrze widać na interwale H4), co zgodnie z założeniami klasycznej analizy technicznej może przemawiać z odwróceniem tendencji wzrostowej. 

Patrząc z kolei na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, WIG20 radził sobie całkiem nieźle na tle zagranicznych odpowiedników i stracił tylko 0,35%. Pomimo iż zdecydowana większość spółek zamknęła dzień pod kreską, tak CD Projekt wystrzelił dziś ponad 10% w górę, co pozwoliło ograniczyć straty na polskim indeksie blue chipów. Na plusie znalazły się dziś także akcje Orange Polska, KGHM i PGE. Najmocniej traciły z kolei walory CCC, PKN Orlen, Dino i Allegro. 

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych

XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót