Komentarz giełdowy: Grupa Kęty ostatnim ocalałym sesji

18:40 6 lutego 2023

Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie głównym przyniosła falę wyprzedaży. Jedynie Grupa Kęty jako jedyna spółka z indeksu WIG20 oparła się fali przeceny i odnotowała wzrost wartości w wysokości niemal 2%. Nastrojom inwestorów z Książęcej nie sprzyjają doniesienia z Wall Street. Napięcia na linii Chiny - USA miały swoje apogeum w weekend, kiedy to USA zestrzeliły rzekomy chiński balon szpiegowski. Ponadto euforię, która udzieliła się inwestorom pod koniec ubiegłego tygodnia, którą wywołała wypowiedź szefa FED Jerome Powella częściowo stłumiły informacje, jakie przekazał gigant technologiczny Dell. Spółka zdecydowała się dołączyć do “kolegów z branży” w postaci Microsoft czy Alphabet i również przeprowadzić masowe zwolnienia, które mają objąć 6500 pracowników, co stanowi ok. 5% załogi. Spółka swoją decyzję argumentuje znaczącym spadkiem popytu na swoje produkty, który w segmencie komputerów osobistych odpowiedzialnym za 55% przychodów spółki odnotował w czwartym kwartale 2022 r. spadek w wysokości 37% r/r. Pomimo nadal bardzo dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy w zakresie niskiego bezrobocia, zaskakująco wysokiego odczytu NFP oraz wysokich ISM, informacje spływające z kolejnych amerykańskich spółek (jesteśmy w samym centrum sezonu wyników), w których kolejni prezesi jasno ostrzegają przed prognozowanym spadkiem popytu i co za tym idzie przychodów w 2023 roku nie nastrajają optymizmem. Kluczowe z punktu widzenia sentymentu giełdowego tak w Polsce, jak i za granicą (głównie w USA), będzie zaplanowane na jutro wystąpienie  Szefa FED Jerome Powella jak i Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. W związku z powyższym w dniu jutrzejszym można spodziewać się zwiększonej zmienności na rynkach kapitałowych, przy akompaniamencie rodzimych wydarzeń regulacyjnych z ostatnich dni w zakresie liberalizacji tzw. Ustawy Wiatrakowej, kolejnego etapu rozwiązania sprawy kredytów frankowych (16 lutego) oraz szczegółów, na jakich zostaną przedłużone wakacje kredytowe.

Słowem - wrażeń na giełdzie w najbliższych dniach i tygodniach nie zabraknie.

Maciej Kietliński

Ekspert Rynku Akcji, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót