Komentarz giełdowy: Krwawy tydzień na GPW

17:04 17 marca 2023

WIG20 kończy tydzień na znacznym, ponad sześcioprocentowym minusie. Znane powiedzenie giełdowe mówi, iż “nie ma hossy bez banków”. Banki są tym sektorem, który w największym stopniu ucierpiał w wyniku zawirowań w Stanach Zjednoczonych związanych z upadłością SVB. Obawy o stabilność sektora finansowego spowodowały paniczną wyprzedaż akcji większości spółek, co też przełożyło się na fatalny sentyment na naszym rodzimym rynku, mimo iż upadłość SVB bezpośrednio nas nie dotyczy. Informacją dodającą nieco otuchy giełdowym bykom może być fakt, iż FED oraz Departament Skarbu zdecydowały się na bezprecedensowy krok w postaci zagwarantowania depozytariuszom posiadającym środki finansowe w SVB ich pełny 100% zwrot a nie do ustawowej kwoty 250 tys. USD. Jest to jasny sygnał, że sektor finansowy odrobił lekcję z 2008 roku i za wszelką cenę nie dopuści do eskalacji problemu oraz zachwiania stabilności sektora finansowego. 

Na naszym rodzimym podwórku głównym czynnikiem ryzyka wiszącym nad bankami niczym miecz Damoklesa jest wyrok TSUE ws. kredytów frankowych. W celu ograniczenia czynnika ryzyka w postaci ewentualnych problemów z wypłacalnością, KNF zaleciła kilku bankom niewypłacanie dywidendy do wydania rozstrzygnięcia TSUE. Należy również pamiętać, że nie znamy również szczegółów dotyczących ewentualnego przedłużenia programu wakacji kredytowych na rok 2024.

Nadchodzący tydzień przyniesie kluczowe wydarzenie w postaci posiedzenia FED i decyzji ws. podwyżki stóp procentowych. Dotychczas niemal pewna była podwyżka o 50 pb, jednak po upadłości SVB konsensus rynkowy oczekuje od Jerome Powella zdecydowanie bardziej gołębiego podejścia, co stwarza spore pole do ewentualnego zaskoczenia. Krótko mówiąc, do środy czeka nas kontynuacja nerwowej sytuacji na rynkach kapitałowych.

Maciej Kietliński

Ekspert Rynku Akcji, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót