Komentarz giełdowy: Mieszane nastroje na rynku akcji w czwartek

19:27 13 stycznia 2022

Początek czwartkowej sesji na europejskim rynku akcji przyniósł kontynuację wzrostów. Główne indeksy giełdowe rozpoczęły dzień od ruchu w górę, jednak nie można powiedzieć, że dzisiejsza sesja była pozytywna. Do godziny 15:00 obserwowaliśmy powolny ruch na północ, jednak po 15:00 doszło do wyraźnego cofnięcia. Niemiecki DAX ruszył ponad 100 punktów w dół, jednak do zamknięcia handlu zdołał ograniczyć straty i wyjść na symboliczny plus, wynoszący 0,06%. Londyński FTSE100 dodał z kolei 0,15%, a francuski CAC40 zamknął się 0,5% wyżej. Opublikowane po 14:30 dane z USA o bezrobotnych i o inflacji PPI zostały przyjęte przez rynek bez większych emocji. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA okazała się nieznacznie wyższa od oczekiwań (230 tys. vs 200 tys. oczekiwanych), z kolei dane o inflacji producenckiej były mieszane. Główny odczyt inflacji PPI za grudzień wypadł nieznacznie poniżej prognoz, jednak był wyższy niż poprzednio, z kolei inflacja bazowa okazała się wyższa od szacunków. 

Jeśli chodzi o rynek akcji za oceanem, sesja na Wall Street rozpoczęła w pozytywnych nastrojach. Niemniej optymizm nie utrzymał się na rynku zbyt długo i tuż po godzinie 16:00 inicjatywę przejęli sprzedający. Najsilniejsze cofnięcie możemy obserwować na amerykański indeksie technologicznym, Nasdaq traci w momencie przygotowywania tego komentarza około 1,5%. Z kolei S&P500 jest notowany 0,6% niżej, a Dow Jones znajduje się w rejonach poziomu odniesienia. O ile prezes Fed powiedział w ostatnim wystąpieniu, że proces normalizacji polityki monetarnej rozciągnie się w czasie, tak dzisiejsza wypowiedź Lael Brainard, która została nominowana przez Joe Bidena na wiceprzewodniczącą Rezerwy Federalnej, nieznacznie popsuła nastroje. Powiedziała ona, że walka z inflacją jest najważniejszym zadaniem Fedu, co oczywiście jest głosem poparcia za zaostrzeniem polityki monetarnej. Brainard jest ogólnie uważana za gołębią w kwestii polityki monetarnej, ale jej zeznania sugerują, że jest zwolenniczką bardziej agresywnego podejścia do walki z inflacją. Nie jest to oczywiście pozytywna informacja dla rynku akcji ponieważ przybliża normalizację polityki Fed. 

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót